Říjen 2018

Přírodní zahrady ZS 2018

17. října 2018 v 13:52 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Školní zahrady jako modelový agroekosystém
12.12.2018
plány: Prezentace vybraných školních zahrad studenty


5.12. 2018
plány: histroie školních zahrad a osobnosti, které se o školní zahrady zasloužily
přehled viz články od Františka Morkese
Lesní školy pro válečné sirotky, sadové školy, Dětská farma na ostrově v Libni, gymnázium Přírodní škola
Vojtěch Slavoj Amerling, Eduard Štorch, MUDr. Růžička, Božena Hrejsová, Emilie Strejčková, Květoslava Burešová, František Tichý

28.11.2018 Fenomén strom a několik příkladů dobré praxe

21.11. 2018 aktivity na školní zahradě
Seznámení se s knihou Učíme se na zahradě. Možnosti realizace různých předmětů a oborů na školních zahradách.

14.11.2018 Dendrologické praktikum

7.11.2018 Přírodní zahrady - obecně

Charakteristika, jak je založit, certifikace

31.10.2018 Zvířata na školní zahradě a ve školách
suplování z důvodu účasti na konferenci - zastupuje Mgr. V. Jura s tématem zvířata na školní zahradě a ve třídách


24.10.2018 Rostliny na školní zahradě i ve třídách
+ Lípa republiky - na dvorku Ped F


17.10.2018
Založení experimentu Kouzelný svět fytohormonů.
Seznámení se s mohyní - židovskou třešní.
Exkurz do Botanické zahrady Na Slupi


10.10.2018
Úvod do předmětu
Co se lze naučit v zahradě.

Základy environmentální výchovy ZS 2018 (pondělky 16.15)

15. října 2018 v 17:55 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
10.12. 2018
plány: Hodnocení EVVO

26.11.2018
plány: Modelová aktivita Přírodovědné procházky, naučné stezky a integrované tématické bloky12.11.2018 Modelová aktivita - Aktivita se Serpentýnkou
Příklad vzdělávání za pomoci zvířat.


29.10.2018

Graf Cibule - environmentální senzitivita atd. více viz např. článek Environmentální výchova v předškolním vzdělávání
(Jančaříková, Kapuciánová, 2012).

Diskuse filmu Já Amia.


15.10.2018
Úvodní informace o předmětu a jeho plnění. Doporučená literatura.
Environmentální výchova jako didaktická transformace oboru environmentalistika a ekologie.
Jaké máme osvojené návyky, které - jak jsme z vědních oborů pochopili - jsou třeba pro zachování zdraví (mytí rukou, nevyhazování odpadů z oken, neplivání na zem atd.). Jaké návyky víme, že by bylo vhodné si osvojit (sbírání psích exkrementův městských parcích). A jaké návyky ještě nevíme - neshodujeme se na řešení (zacházení s potravinami, požívání masa, atd.).
Diskuse toho, jak správně sdělovat informace. Ani příliš strašit. Ani manipulovat. Vegetariánka Jana Gooodalová říká: "Pokud máte rádi přírodu, zvolte si jeden den v týdnu a ten den nejezte maso."

Film "Já Amia" - příště budeme diskutovat
a) chtěla / nechtěla bych takto žít jako předškolní dítě,
b) chtěla /nechtěla bych takto žít jako rodič
(resp. chtěl /nechtěl).

Základy ekologie a environmentalistiky - ZS 2018 pondělky

9. října 2018 v 13:11 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy ekologie a environmentalistiky OPBZ0B123C
17.12.2018 Biomy světa 2
plány: Tropický deštný prales, tropický sezónní prales, savany, stepi, tvrdolistý les a křoviny (mediterán)


3.12.2018 Biomy světa 1
plány: Tundra, Tajga, Širokolistý opadavý les, stepi a savany

19.11.2018 přednášel prof. ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výzkumů v oblasti půdní ekologie dokázal, že potřebujeme vědu, abychom mohli krajinu správně spravovat.

Poukázal na několik zcela mylných předpokladů, které jsou v učebnicích (rychlost přibývání půdy je za jsitých okolností větší než je udáváno) nebo, podle kterých ministerstva spravují krajinu (proti suchu chtějí stavět přehrady, což ale není nejlepší řešení, i když samozřejmě, voda je v přehradách "vidět").

Sukcece na výsypkách, které byly / nebyly rekultivovány. Např. když se výsypky urovnají, roste na nich méně stromů. Přirozená sukcese. Sukcese na výsypkách...

Ektomykorhizní houby - pomáhají stromům absorbovat vodu. Škodí jim velké množství dusíku v půdě. Čili pokud je velké množství dusíku v půdě, stromy usychají.


5.11.2018
Didaktické aspekty, tj. transformace ekologie a environmentalistiky dle potřeb posluchačů. Cíle. Prostředky. Metody.

22.10.2018
Základní pojmy ekologie - příroda a její definice s ?, základní dělení (biotická a nebiotická)ú a jejich složky, ekosystém a základní klasifikace ekosystéů, ekologická nika a základní typy ekologických nik, ekologická rovnováha a pojmy stres ekosystému, disturbance, resilience, resistence, stabilita, nosná kapacita prostředí.

8.10.2018
Úvod do předmětu. Studijní literatura. Podmínky plnění.
Ekologie, environmentalistika a ekologická a environmentální výchova - vysvětlení pojmů a jejich vzájemné vztahy.
PP v Moodlu.

Vzhledem k několika dotazům: do moodle kurzu se dostanete ze stránek fakulty klikem na "moodle". Nadále "katedry a pracoviště" a "katedra biologie a environmentálních studií, kde na konci abecedního seznamu naleznete náš kurz.