Duben 2018

28. ročník soutěže o cenu děkana

27. dubna 2018 v 15:43 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Zpráva z Centra environmentálního vzdělávání a výchovy : Soutěž o cenu děkana 2018


Ve středu 25.4. 2018 proběhl 28. ročník soutěže "O cenu děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí".
K soutěži se zúčastnilo 6 studentů, kteří je prezentovali ve dvou kategoriích. V kategorii odborná práce byly prezentovány dvě práce diplomové a jedna práce bakalářská. V kategorii volné téma také tři.
Soutěž zahájila PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., vedoucí centra environmentálního vzdělávání a výchovy, které soutěž pořádá, a Karolína Bednářová za studenty ze spolku Drosophila, kteří se již třetím rokem významně podílejí na organizaci soutěže.


Úvodní slovo pronesl děkan Pedagogické fakulty prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Odborná komise, ve složení (řazeno abecedně) ing. Jan Andreska, Ph.D., RNDr. Alice Bílá, Ph.D., doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. a Mgr. Dagmar Říhová měla složitou práci, protože všechny přihlášené práce byly kvalitní a zajímavé.
V kategorii odborná práce bylo první místo přisouzeno Markétě Štrachové za diplomovou práci Palynologická analýza pylu sebraného včelou medonosnou (Apis mellifera) v oblasti Praha-západ. Druhé místo získala Helena Huňková za diplomovou práci Vybraní opylovači našich luk a jejich didaktické využití. Třetí místo získala bakalářská práce Marcely Kupkové Přírodovědná charakteristika Loketska a návrh nové naučné stezky. Tyto práce je možné najít v SISu.
V kategorii volné téma bylo první místo přisouzeno Danielu Pražákovi za projekt Digitalizace knihy Eduarda Štorcha Dětská farma, na kterém se podílel i jeho žák, student osmiletého gymnázia Přírodní škola Ota Svátek. Projekt bude podrobněji prezentován na Podvečeru s Eduardem Štorchem 26.4.2018. Digitální verze Dětské farmy bude přístupná na internetu na adrese http://otevreno.org/ozivujeme-zapomenute-pedagogicke-dilo-eduarda-storcha
Druhé místo bylo přisouzeno Marii Hejzlarové za didaktický projekt Ekosystém a propojení předmětů, který realizovala na ZŠ Světice.
Třetí místo získal projekt Violy Řeřábkové Netopýří budka, který studentka realizovala s dětmi z kroužku Hobby robot team, který vede pod DDM Praha 4 Hobby Centrum 4. Více o projektu je možné zjistit na webových stránkách http://hobbyrobot.eu/season-2016-2017/research-project.
Finanční i věcné odměny výhercům poskytla Pedagogická fakulta UK prostřednictvím pana děkana prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Občerstvení zajistil studentský spolek Drosophila.
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

2018 Kombinovaní - Rozvíjení přírodovědné pregramotnosti

25. dubna 2018 v 9:16 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět ROZVÍJENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ PREGRAMOTNOSTIzvíjení

16.3. Teorie
Úkol je udělt a zdokumentovat Piagetovy experimenty a napsat 5 "Dobrých otázek" (definice Dobré otázky byla stanovena na výuce

25.4.2018 Ukázky aktivit

Vybrané kpt. z EV

17. dubna 2018 v 14:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
18.4.2018
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejožehavajími problémy a nejnovějšími trendy v české (a světové) EV a diskutovat jejich význam pro praxi.

Základy eko a pžp LS 2018

6. dubna 2018 v 17:36 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
16.3. 2018
a
6.4.2018
Základy ekologie - pojmosloví, termíny. Ekosystém, bopmy, populace, ekologická nika, ekologická rovnováha. Ochrana přírody. Historie osobnosti. Organizace ochrany přírody světové (Greenpeace, Friends of Earth atd.) i české (Hnutí duha, Arnika, Brontosaurus, ČSOP, aj.).
Toxické látky okolo nás (karbofuran, dioxiny, glyfosáty, thalidomid,DDT aj. ), endokrynní distruptory.
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.

Více rozcestník pro samostudium a doporučená literatura