Prosinec 2017

Základy ekologie a environmentalistiky

2. prosince 2017 v 16:17 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy ekologie a environmentalistiky OPBZ0B123C
Úvod do předmětu. Informace o průběhu a zkoušce.
Ekoligie - úvod - Ekosystém až do populace, ekologii populací.

Ekologie jako vědní obor. Etymologie, základní pojmy. Ekosystém a klasifikace ekosystémů, biomy země (tundra, tajga, širokolistý boreální les, step a savana, tropický deštný a tropický sezónní prales, pouště a polopouště, mediterán, zonální x azonální biomy), zoogeografickí oblasti a hranice mezi nimi. Disturbance ekosystému, ekologická sukcese, klimax. Dominantní a klíčové druhy ekosystému. Populace. Areál výskytu. Ekologická pravidla (pravidla pro morfologii teplokevných organismů, např. Allenovo atd.). Ekologická rovnováha. Toky energií v ekosystému, energetická kaskáda. Koloběhy prvků a látek (N, P, S, vody - minimum a maximum, Liebigův zákon minima, eutrofyzace). Konkurence (vnitrodruhová, mezidruhová), potravní řetězec, strategie rostlin a živočichů, alelopathie, invazivní druhy).

Základy ekologie a p.ž.p kombinovaní ZS 2017

2. prosince 2017 v 11:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Prosím nepodceňujte přípravu a zkoušku! Pro její úspěšné složení nestačí přítomnost na přednášce nebo (v případě nepřítomnosti) se podívat se na poznámky od spolužáků.


2.12.2017 sobota
Úvodní informace k předmětu a jeho plnění. Literatura.
Ekologie jako vědní obor. Etymologie, základní pojmy. Ekosystém a klasifikace ekosystémů, biomy země (tundra, tajga, širokolistý boreální les, step a savana, tropický deštný a tropický sezónní prales, pouště a polopouště, mediterán, zonální x azonální biomy), zoogeografickí oblasti a hranice mezi nimi. Disturbance ekosysttému, ekologická sukcese, klimax. Dominantní a klíčové druhy ekosystému. Populace. Areál výskytu. Ekologická nika (euryektní, stonoektní, volná, prázdná, plná, optimální, realizovaná, divergence). Ekologická pravidla (pravidla pro morfologii teplokevných organismů, např. Allenovo atd.). Ekologická rovnováha. Toky energií v ekosystému, energetická kaskáda. Koloběhy prvků a látek (N, P, S, vody - minimum a maximum, Liebigův zákon minima, eutrofyzace). Konkurence (vnitrodruhová, mezidruhová), potravní řetězec, strategie rostlin a živočichů, alelopathie, invazivní druhy).

Problematika: dioxinu - agent orange ve válce ve Vietnamu, DDT, Thalidomidu, glyfosátu, CO2
Problematika řezaných rostlin - růže z okolí jezera Naivasha
Doporučená kniha: Doba jedová (Strunecká, Patočka)5.1.2018 - výuka se nekonala, přišli jen tři studenti
Tématem k domácímu studiu je environmentální a ekologická výchova. Její postavení v RVP (prostudujte). Doporučené očekávané výstupy. Historie EV v ČR, metody EVVO. MRKEV. Pavučina. Střediska EVVO.
Ochrana přírody v České republice. Legislativa. 114. Národní parky. CHKO. Červené knihy. Vztah české a světové ochrany přírody. CITES aj. deklarace.

Více v Sylabu s SISu