Říjen 2017

Základy ekologie a environmentalistiky ZS 2017

15. října 2017 v 13:22 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy ekologie a environmentalistiky OPBZ0B123C
11.12.2017
Didaktická transformace obsahu EVVO, VUR. RVP, Doporučené očekávané výstupy pro ZŠ. Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia. Graf "cibule" a jeho složky.
Metody EV a EVVO, např. narativní metoda, vzdělávání založené na vztahu k místu, vzdělávání za pomoci živočichů a rostlin, venku a v přírodě, využití školních zahrad, kooperativní učení atd.


27.11.2017
Ožehavé problémy životního prostředí. Tři typy klasifikace problémů ž.p. 1) podle zdroje znečištění (z průmyslu, zemědělství, z dopravy atd.), 2) podle toho, co je znečištěno či změněno (znečištění vody, ovzduší, půdy, změny klimatu apod.), 3) podle dopadů na ldiské zdraví (rakovinotvorné látky, hormonální distruptory, apod.)

Bromové zpomalovače hoření, ftaláty, změkčovadla plastů, DDT, dioxiny - agent oragne, těžké kovy, estrogeny jako hormonální distruptory, glyfosáty...

Doporučuji publikaci: Doba jedová.

11.12.2017 Environmentální a ekologická výchova - historie

Osobnosti EV v ČR i ve světě. Organizace zabývající se environmentální výchovou. Střediska ekologické výchovy a jejich nabídka školám. Důvody EVVO. Odcizení od přírody. Problémy generací Z a alfa. Metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. RVP ZV x Doporučené očekávané výstupy. Jak zařazovat EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů.

27.11.2017 Organizace a historie ochrany přírody

Environmentalistika a ochrana životního prostředí. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity. Znečištění vody, vzduchu, půdy. Změny klimatu. Nemoci z životního prostředí. Potřeba trvale udržitelného života (rozvoje). Vládní a nadvládní strategie a dokumenty ochrany přírody. Organizace ochrany přírody. Historie ochrany přírody.


13.11.2017
Strategie. Adaptace. Mezidruhové vztahy. Životní formy organismů.
30.10.2017
Ekologická rovnováha. Disturbance. Sukcese. Homeostáze. Autoregulační mechanismy. Rezistence. Rezilience. Překmit. Typy modelování ekosystémů a jejich odolnosti vůči stresu podle I. Míchala. Efekt motýlích křídel (povídka R. Bradburyho Zahřmělo).
Ekologická nika. Euryektní, stenoektní. Nároky na ... teplotu, světlo, živiny....
Konkurence. Vnitrodruhová (vychytávky, když mladí jedinci mají jiné nároky). Mezidruhová. Rozrůznění areálů (tygr a lev). Vymírání druhu slabšího (velbloud a adax).
Příběh "Laviny v alpách".


16.10.2017
Úvodní informace k předmětu. Základní terminologie. Ekologie - vznik, podobory (etologie, environmenetalistika, fyziologie rostlin). Autekologie, synekologie.
Ekosystém. Vymezení ekosystému vůči přírodě. Dělení (klasifikace) ekosystémů. Vodní x suchozemské. Biomy země (tundra, tajga, širokolistý opadavý les, tvrdolistý les a křoviny mediteránního typu, tropický deštný prales, tropický sezónní prales, step a savana, pouště). Zoogeografické oblasti a jejich hranice, Wallaceova linie. Fytocenologická klasifikace České republiky (Moravec, 1983). Dominanta ekosystému. Klíčový druh ekosystému. Klimax. Produktivita ekosystémů podle Oduma (1977). Přirozený x umělý ekosystém (louka, rybník).
Více informací např. na Enviwiki.

Literatura a vzdělávací pořady on-line

9. října 2017 v 10:13 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  On-line studium - podklady
Vážení studenti, rozhodla jsem se Vám připravit rozcestník publiakcí dostupných on-line, které jsou doporučené nebo doporučované k předmětům, které vyučují. Prosím řádně citujte. Do Vašich vlastních prací nekopírujte velké celky, ale vyhodnoťte informace od více autorů a napište svůj text vlastními slovy.

Frouz, J. Moldan, B. (ed) Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu (zdrama k dispozici jen náhled knihy)
Krajhanzl, J. Děti a příroda
Machar I. a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice II. díl (zde je od str. 756 kapitola Environmentální výchova a vzdělávání v České republice)

Strejčková, E. Děti pro pětihory.
Strejčková, E. (ed.) Děti, aby byly a žily.
Strejčková, E. - Odkaz Emilie Strejčkové (Petáková, Bauerová)

Časopisy:


Odkaz na vzdělávací pořady

Základy ek. a p.ž.p. OBUZ02032 ZS 2017

9. října 2017 v 9:24 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
18.12.2017
Didaktická transformace obsahu - EVVO, VUR.
Doporučené očekávané výstupy pro ZŠ. Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia. Střediska EV. Pavučina. Soutlcův dvůr, Čabárna, Sluňákov. Chaloupky. Květřoslava Burešová. Emilie Strejčková a další nestoři EVVO.
Metody EVVO. Laviny v Alpách.
Film: Nejvyšší kopec na Hané.


11.12.2017 Tvrdolistý les a křoviny (Mediteránní vegetace, Jarah-Kari les)
Klima. Půda (terra rosa). Antropogenní vliv. Dominantní druhy. Modelový druh: eukalyptus. Byliny (levandule aj. léčivky). Mediterán - území Kypru. Chorvatska. Jarah Kari les v Austrálii. Problematika odlesnění. Patent Marie Terezio o ochraně lesa.
Ochrana CITES - kauza plameňáci. Středomoří - evoluční továrna.
Film: Muž, který sázel stromy.


4.12.2017 Tropický deštný a tropický sezónní prales

Klima. Nějvětší prales světa - Amazonský deštný prales. Půda. Dominantní druhy. Modelové organismy. Pokojové rostliny. Demonstrace: voskovka (Hoja masitá Hoya carnosa). Mangrove - azonální biom. Vietnamsklá džungle.
Film: První kontakt
Doporuená kniha Bručko od Bruce Olessona

+ Demonstrace rostliny kotvice plovoucí Trapa natans (inspirace husitů).

27.11.2017
Pouště a polopouště. Klima. Nějvětší pouště světa. Biom pouště a širší chápání pouště. Půda. Dominantní druhy. Modelové organismy. Azoinální pouště v ČR. Demonstrace: rosltina z čeledi Cactaceae (kaktus).

20.11.2017
Travinné ekosystémy (savany a stepi). Klima. Půda. Dominantní druhy. Modelové organismy. Kompetice trávy x dřeviny. Společenstva bílých strání v ČR.
Demmonstrace: užovka červená (corn snake) - had kukuřičných polí v Americe, mládě, dospělý jedince, vejce, svlečky13.11.2017
Širokolistý opadavý les. Zonální biom mírného pásu. Azonální biomy (mokřady, společenstva bílýchs tání). Domintní druhy (dub, buk, habr, jilm, vrba, topol ťedy listnaté stromy). Jarní aspekt lesa.

Demonstrace: Jmelí bílé. Hálka - duběnka a žlabatka dubová

6.11. 2017
Tajga jako zonální biom. Klima. Vegetační sezóna. Modelové území - finská tajga. Modelové organismy tajgy. Ekologické dominanty - jehličnaté stromy. Modřín jako prototyp nejodolnějšího stromu. Ekoton (na příkladu lesotundry). Ekologická pravidla (opakování). Národy tajgy - Evenkové. Etnografka Pavlína Brzáková. Exponát: strakapoud malý - proč a jak dělat exponáty do kabinetu biologie. Příklad dobré praxe: finské školství.

30.10.2017
Biomy světa. Úvod do problematiky. Zonální a azonáolní biomy. Pravidlo rozšíření organismů na zemi.
Tundra: termíny a specifika (půda, klima, dominanty). Tundra arktická, antarktická a alpinská. Modelové druhy živočichů a rostlin. Modelové území Island. Modelové etnikum Yuppikové, Inuité (Eskymáci). Příklad dobré praxe - Ruská misijní škola. Exponát: nožík na mazání másla ze dřeva severské břízy.
Doporučená kniha: F. Mowat Lidé v nouzi. Doporučuji youtube - krátké videzáznamy ze života z tundry.


23.10.2017
Problémy životního prostředí. Osm smrtelných hříchů civilizace K. Lorenze (Přelidnění Země, ničení životního prostředí, závod člověka se sebou samým, ztáta schopnosti prožívat city, genetický úpadek, rozchod s tradicí, rostoucí poddajnost lidstva k doktrínám a zbrojení atomovými zbraněmi). Recenze či esej motivovaný touto knihou zde.
Globální problémy lidstva PP zde


16.10.2017 Historie ochrany přírody ve světě a v ČR

Zelené hnutí - první a druhá vlna. historické souvislosti vzniku hnutí (světová hospodářská krize, Hirošima a Nagasaki, hořící řeka, válka ve Vietnamu). Greenpeace - vznik a současnost. Další organizace na ochranu přírody, např. Děti země, Arnika, Friends of Earth, TIS, Hnutí Brontosaurus aj. ... celkem 2,5 milionu).

Osobnosti ochrany přírody (zahraniční i z ČR). Viz Enviwiki. Střediska environmentální výchovy (např. Chaloupky, Sluňákov, Rosa) a Síť středisek environmentáln í výchovy Pavučina.9.10.2017
Úvodní informace k předmětu. Základní terminologie. Ekosystém - vymezení vůči přírodě. Dělení (klasifikace) ekosystémů. Biomy země (tundra, tajga, širokolistý opadavý les, tvrdolistý les a křoviny mediteránního typu, tropický deštný prales, tropiocký sezónní prales, step a savana, pouště). Zoogeografické oblasti a jejich hranice (včetně Wallaceovy linie). Fytocenologická klasifikace ČR (Moravec, 19983). Dominanta ekosystému. Klíčový druh ekosystému. Klimax. Produktivita ekosystémů podle Oduma (1977). Přirozený x umělý ekosystém.
Ekologická nika. Euryektní a stenoektní. Červené knihy ohrožených druhů. Endemitnídruhy. Ekologická rovnováha. Disturbance. Sukcese. Homeostáze. Autoregulační mechanismy. Rezistence. Rezilience. Překmit. Typy modelování ekosystémů a jejich odolnosti vůči stresu podle I. Míchala.
Efekt motýlých křídel (povídka R. Bradburyho Zahřmělo).
Více informací např. na Enviwiki.

Výchova k udržitelnému rozvoji ONUZ02V034 ZS 2017

9. října 2017 v 9:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
11.12.
řešení konkrétního návrhu na zlepšení UR na PedF

Návrhy:
Pšenčný Tomáš - Energie - náhrada automatů v chodbách za systém vratných skleněných lahví v bufetu
Diskuse: jaká by byla životnost, nešlo by nahradit skleničkou?, limonádovod na chodbách, regulovaná teplota vody na WC.
Návrh: vratné lahve na limonádu v bufetu.
Realizace: Zajít do bufetu a prodiskutovat to. Propagace, aby se o tom lidé dozvěděli.

Žárská - Voda Oprava pítka. Zrušit balenou čepovanou vodu. Kampaň Pijte vodu z kohoutku.
Možnost pusti vodu na každém WC. Jiné baterie?
Návrh: kampaň Pijte vodu z kohoutku.
Realizace: Stránka do průvodce pro studenty prvních ročníků. Vylepit plakáty. ?? není jasné s kým řešit. TPO, tajemice fakulty, pr oddělení - Bederka, studentské spolky

Řezníčková - Zacházení s teplem.
Propagace udržitelných možností na PedF - leták, rozdání na setkání studentů 1. ročníku.
Kampaň širšího rozsahu
Realizace: Stránka do průvodce pro studenty prvních ročníků. Vylepit plakáty. ?? není jasné s kým řešit. TPO, tajemice fakulty, pr oddělení - Bederka, studentské spolky, FB

Farionová - Odpady - není tu bioodpad. Kompostér nebo popelnice. Osvěta třídění. Koše nejsou všude.
Návrh: kampaň - širšího rozsahu, co kam patří, jak třídit, motivace
tránka do průvodce pro studenty prvních ročníků. Vylepit plakáty. ?? není jasné s kým řešit. TPO, tajemice fakulty, pr oddělení - Bederka, studentské spolky, FB

Mutl - Sociální prostředí

Návrhy:
web stránky PedF

Závěrem:
kampaň na udržitelnost, informace o tom, co je PedF
1. Povolení, financování, komunikace s vedením fakulty a zodpovědnými lidmi
Cinglová, Farionová
2. Facebook - informace vhodně formulované a načasované - série
Žáčková, Žárská, Porubová
3. Mutl, Řezníčková, Pšenčný
Plakát, poster - informace na vylepení

Každý napíše seznam věcí, které mají být na plakátě4.12.2017 Exkurz po budově PedF v M.Rettigové

Pšenčný Tomáš - Energie
Řezníčková - Zacházení s teplem
Farionová - Odpady
Mutl - Sociální prostředí
Ž8rská - Voda

Hodnocení, popis stavu. Co je dobře. Do je špatně. Co by šlo změnit. A vybrat jednu věc, co by šla změnit.
27.11. 2017 VUR na školách
Na co se zaměřuje pozornost. Program Ekoškola, příklady dobré praxe. PP Úsporná opatření ve škole.
Film Zeměloď pluje. Architekt odpadu.

20.11.2017 Diskuse na různá témata se 3 studentkami, které nemají praxi


13.11.2017 Výuka nebyla z důvodu praxí

6.11.2017 Porovnání UR a VUR v několika státech (v angličtině)
Setkání studentů z Itálie, Španělska, USA, Finska (program Erasmus+) aněkolika českých studentkem (ostaní měli praxi). Diskuse na témata UR - porovnání přístupu v různých zemích.

30.10.2017 Diskuse na témata UR (z důvodu praxí se lekce účastnilo jen několik studentek)


23.10.2017
Diskuse k osobním ekologickým stopám. Problematika dovážených řezaných květin. Pěstování květin u jezera Naivasha a sv. Valentýn. Blooming Bussines - trailer k flmu. Blog Tamarki na tototéma.
Fytohormony. Hormonální distruptory a hormonálně kativní látky. Křídlatka - problematika. Alelopathie. HHledání dalších příkladů "špatné praxe" - výroba pomerančových džusů "z koncentáru", "tekuté krystaly" a "pravda o outloních" nebo "nebo taisier", výroba vánočních ozdob".
Nový úkol do portfolia. Předmět děděný po tři generace. Doporučený film: Potraviny AS.
Domluva o výuce v době praxí.

16.10.2017
Pilíře UR (environmentální, ekonomický, sociální a kulturní) - úvod do problematiky. Film Příběh věcí. Victor Lebow, plánované a vynucené (uvědomělé) opotřebení, externalizované náklady.
Neurotoxiny, dioxiny, DDT, bromové zpomalovače hoření, změkčovadla plastů - a jejich dopady na lidské zdraví.
Organizace Arnika.

9.10.2017
Úvodní informace k předmětu. Důvody VUR. Model údolí v lese. Terminologie: nosná kapacita prostředí, homeostáze,překmit. Počet obyvatel Země viz Počitadlo obyvatel Země. Stěhovací a udržující strategie. Ekologická stopa - měřítko ekologické zátěže.


Úkoly do portfolia (budou ještě přibývat):
1. Spočítej si vlastní ekologickou stopu na hraozemi.cz (napříští hodinu).
2 Předmět děděný po tři generace ve vaší rodině. Vyfotografovat a napsat jeho příběn na 1/2 - 1 A4 formát.
3. Přečíst si (a udělat krátkou reflexi na) knihu: výběr z

Základy EV (OPB01B104A) - ZS 2017

9. října 2017 v 9:18 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
18.12.2017 Třetí učitel a institucionální podpora EVVO v MŠ

Učení prostředím, Třetí učitel, informální vzdělávání.
Síť středisek EVVO, Mrkev, Pavučina, SEV.

4.12.2017 Metody EVVO II.
Ekonaratologie - vzdělávání za pomoci příběhů. Začali jsme příběhem o trochu jiné dívce.
PP prezentace Ekonaratologie. Knihy s ekonaratologickou tématikou.


20.11. 2017 Metody EVVO
Vzdělávání za pomoci zvířat - Aktivity se Serpentýnkou. Aktivity pro plnění didaktických cílů.

6.11.2017 EV pro děti
Odcizení dětí přírodě (Růžová princezna. Dudleyho syndrom. Padající děti, Helicopter mother - Matka stihačka, Mamahotel aj.). Hnutí Lesní školky. Školky blízké přírodě. Emilie Strejčková.
Koncept kontinua od Jean Liedloffové. Sebeřízení a Pátá dohoda (v ČR Jaroslav Dušek). Alternativní rodiny ve výzkumu prof. Hany Librové.

9.10.2017
Teorie: důvody EVVO. Důvody realizace EVVO (legislativní, pragmatický = je to potřeba). Model údolí v lese.
Film Příběh věcí. Victor Lebow, plánované a vynucené (uvědomělé) opotřebení, externalizované náklady.
Neurotoxiny, dioxiny, DDT, bromové zpomalovače hoření, změkčovadla plastů - a jejich dopady na lidské zdraví.
Organizace Arnika.
Doporučená literatura: JANČAŘÍKOVÁ Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání.

VUR kombinovaní ZS 2017

3. října 2017 v 14:33 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
5.11.2018
Diskuse ekologické stopy - kontrola portfolia.
Pitná voda a jak pitnou vodu nabízet žákům.
Restaurace nabízejí pitnou vodu
A článek o filmu zde
Pitná voda ve Vltavě bez úpravy?
1.1.1914 voda z Káraného
1929 byla otevřena vodárna v Podolíve 12. stol. ze studeánek a premnů na Petříně
1885 voda z Podzemí z Podolské vodárny
Ve Znojmě byla vodárna v roce 1903
VZDUCH
Problematika CO2, studie
Adélka škola na statku v Horšovský Týn, v síti škol
Lesní mateřské školy Asociace LMŠ
Didaktická transformace obsahu - nejdůlležitější schopnost pedagogů
Robor doporučené četby
Koncept kontinua, Poselství od protinožců
Příběh věcí děděných z generace na generaci: křeslo, klavír, obraz, modlitební knížka, šrotovník, kuchyňské váhy 2x, lustr, samovar, knihy.


Štěpám, Šteyr odchod 14.17


Měřáky na ZŠ Lupáčova, na Žižkově3.10.2017
Uvodní informace
1 kráva na hektar
Jedy v životním prostředí karbofuran, DDT, bromové zpomalovače hoření, dioxiny - agent orange,
Externalizace nákladů. Victor Lebow - obchodní analytik. Plánované zastarávání a vynucené zastarávání (móda).
Naše společná budoucnost.
Překročení mezí.
Environmentálkní a kulturní pilíř - terminologie.
Ekonomika rodiny.

Úkoly do portfolia (udělat do dalšího bloku tedy do 5.1.2018):
1. Zjistit informaci, do kdy lidé v Praze používali v domácnostech neupravenou vodu z Vltavy. Nezapomenout citovat zdoj.
2. Vypočítat vlastní ekologickou stopu (ideálně vytisknout) na hraozemi.cz
3. Příběh předmětu, který se (nejlépe ve vaší) rodině dědil po tři generace.
4. Přečíst (do dalšího setkáníe) jednu z 4 níže uvedených knih dle vlastního výběru
a) F. Mowat Lidé v zoufalství (o Inuitech),
b) H. Norberg-Hodge Dávné budoucnosti (o Ladačanech),
c) M. Morganová Poselství od protinožců (o Aborigenes z Austrálie),
d) J. Liedloffová Koncept kontinua (o Indiánech z JA).
a napsat reflexi, která bude obsahovat:
a) doporučení této knihy pro přítele o 3-5 větách.
b) 1-3 informace, které jsem před přečtením nevěděl,
c) jaký příběh / historka z knihy na mne nejsilněji zapůsobil(a),
d) s čím, co je v knize napsáno, nesouhlasím,
e) s čím, co je v knize napsáno, souhlasím,
f) co mi přečtení této knihy přineslo jako budoucímu pedagogovi.