Leden 2017

Základy ekologie a p.ž.p. kombinovaní 2016/2017

10. ledna 2017 v 19:38 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
9.a 10.1.2017

Úvod do předmětu a problematiky
Ekologie. Environmentalistika. EVVO. Doporučená literatura. Terminologie: příroda (problémy s definicí pojmu), ekosystém, ekologická rovnováha, ekologická nika.
Film Silva gabreta - jako příklad toho, že není jednoduché odhadnout přírodní procesy a udělat rozhodnutí managementu správně.
Neživá příroda a její složky
Hydrosféra. Kryosféra. Litosféra. Pedosféra. Atmosféra. Noosféra.
Toky energie. Dělení organismů podle příjmu energie na autotrofní a heterotrofní (příklady). Koloběhy látek. Dělení organismů podle nakládání s uhlíkem a dalšími biogenními látkami na producenty, konzumenty a destruenty (příklady).
Potravní řetězec. Zabudování toxických prvků a látek do potravních řetězců - na příkladu dioxinů a DDT.
Modelové chování lidstva při zacházení s nebezpečnými látkami. Diskuse dalších problematických látek, např. roundup: odkaz na Wikipedii, na článek a nebo zde
Klima. Mikroklima. Makroklima. Klimadiagramy.
Ekosystémy - klasifikace
Botanické x zoologické systémy klasifikace.
Probrané BIOMY: Tundra a tropický deštný prales. (Ostatní biomy třeba probrat dle modelu)

TUNDRA.
Klasifikace. Antarktická tundra. Arktická tundra. Alpinská tundra.
Ekologické podmínky. Klima. Srážky. Sluneční záření (polární noc/denú. Adaptace rostlin. Dominanty ekosystému tundra. Dřípatka. Adaptace zvířat a rostlin na klimatické podmínky. Hibernace. Letní/zimní srst. Ekologická pravidla (Bergmannovo, Allenovo, Glogerovo). Migrace. Modelové organismy: sob, vlk, polární liška, pižmoň. Kožešinové farmy. Adaptace člověka. Inuité a jejich zvyklosti - F. Mowat - Lidé v zoufalství.
Filmy: Inuité

TAJGA
Typy tajgy. Ekologické podmínky. Ekologické dominanty. Modelové organismy. Adaptace rostlin a živočichů. Kyselé deště - problematika okyselování Skandinávských jezer. Jezero Bajkal (nejhlubší sladkovodní jezero) a problematika místní papírny. Zamoření životního prostředí Bajkalu. Migrace. Evenkové a jejich zvyklosti - knihy P. Brzákové. Finská tajga (brusnice, dutohlávka). Hranostaj.
SAVANY, STEPI
Základní obecné charakteristiky travinných společenstev. Rozdíly mezi stepí a savanou. Traviny - evolučně nejvyspělejší rostliny. Význam vikovitých pro vazbu dusíku. Produkce biomasy. Celulóza a její trávení. Chronická herbivorie. Modelové druhy rostlin a živočichů (termiti, saranče stěhovavé, bizon, žirafa, zebra, svišť, kůň Převalského aj.). Rankierův systém životních forem rostlin - terofyty, chameafyty, fanerofyty, kryprofyty, geofyty, pyrofyty, epifyty atd. Lokální názvy travních ekosystémů (llanos, prérie, pampa, veld, grassveld, pusta atd. Kompetice stromy x trávy. Půdní typy stepí a savan. Požáry. Stepní běžec. NP Hortobágy.
Mongolové. Indiáni - Komančové, Čejeni, Apačové...
Problémy ž. prostředí: desertifikace. J. Adamsonová : ochrana savan v Africe
POUŠŤ
Základní klasifikace pouští. Rozdíly mezi pojetím biomu "poušť" (mezi obratníky, srážky pod 250mm/rok) a obecně "pouští" (srážky úpod 250mm rok). Největší světové pouště. Azonální pouště (příklady v ČR). Fyziologické adaptace rostlin a živočichů. Sukulentní rostliny. Geophyty, kryptofyty. C4 fotosyntéza, atd. Oázy, vádí, artézské studny.
Konvergence. Modelové organismy pouští. Národy poiuští (Tuarégové, Sanové, australští Aborigenci). Desertifikace. Konflikty o vodu a další zdroje.
Mediterán - tvrdolistý les a křoviny. Problematika CITES
Výskyt. Místní názvy. Klimatické podmínky. Pásmo citrusů, pásmo palem.
Modelové území Kypr. Endemitní druhy. Cedr krátkolistý, karety, kyperský muflon. Životní styl obyvatel Kypru. Pyrofyty - Eukalypty. Kryptofryty. Pálení dřevěného uhlí. Pasení. Eroze. Introdukované druhy např. opuncie bez trnů (vyšlechtěná L. Burbankem).
Modelové území Jarah-Kari les v jihozápadní Austrálii. Místní endemitní druhy.

TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES, TROPICKÝ SEZÓNNÍ PRALES
Výskyt. Klasifikace. Klimatické podmínky. Klimadiagramy. Pedologie. Vypalování pralesa. Diverzita. Ekologické stresy v pralese (vlhkost, nedostatek slunečního záření na zemi, aj.). Adaptace rostlin. Adaptace živočichů. Liány škrtiči. Kořenový náběh. Odkapávací cípy na listech. Voskový povrch. Kauliflorie. Patrovitost, členění do pater A+, A, B, C. Velikost listů v pralese (velké u země, malé v patře A+). Kloub na řapíku listů - fototropie.
Modelové druhy (kakaovník, monstera, voskovka). Epifyty (bromélie, orchidee, tilandsie, parožnatka). Ekotypy pták džungle (harpyje, orel opičí). Ptáci opylovači. Savci džungle - přízemní (bongo, okapi, atd.), ve větvích (chápan středoamerický). Mravenci ata. Amazonský deštný prales a jeho zástupci (kapybara, anakonda, psohlavec zelený, piraňa, hoacyn chocholatý, tukan, vačice vydří atd.). CHudozubí a potravní specialisté (monofág). Monzunový prales. Agent orange - dioxin-defoliant. Válka ve Vietnamu. Orangutan. Mangrove. Indonéská džungle - expozice v ZOO Praha. M. Ritstein. Kořenovník, slanorožec, solnička. Problematika tsunami. Tuvalu - zvyšování hladiny oceánů.

Ochrana přírody a osobnosti ochrany přírody.

Environmentální výchova - legislativa, RVP, Doporučené očekávané výstupy na ZŠ a na gymnáziích
Doporučené učebnice: EKologická a environmentální výchova od nakl. Frauz


Další podklady k domácímu studiu
Pavučina a SEV - znát několik SEV
Národní parky a CHKO České republiky - znát všechny NP a vybrané CHKO
Zákon 114
Znát alespoň 3 celosvětové nevládní organizace ochrany přírody (Greenpeace atd.) a české také
Konference OSN Tbilisi a Moskva o EVVO


VUR - kombinovaní ZS 2016/2017

9. ledna 2017 v 13:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Studenti nepřítomní na (celém) semináři se přihlásí k přezkoušení v SISu.

9.1.2017
Úvod do předmětu, podmínky plnění, důvodu UR (legislativní, společenský), Model Údolí v lese, 4 pilíře UR (i VUR), Environmentální pilíř a klíčová terminologie (ekologie, ekosystém, dominta ekosystému, klíčový druh a jedinec ekosystému, klasifikace ekosystémů,rozdíly mezi vodním a suchozemským ekosystémem, globální ekosystém, ekologická rovnováha, disturbance, stres, rezistencce, rezilience, destabilizace, mez únostosti, ekologická stopa, dobrovolná skromnost, technologie udržitelného rozvoje. Kulturní a sociální pilíř UR.
Film Příběh věcí, Agent Orange
Doporučené úkoly na domácí přípravu: Prostudovat model Údolí v lese, spočítat si vlastní ekologickou stopu, Příběh předmětu děděného po tři generace

10.1.2017
Ekonomický pilíř UR. Višňový sad. Terminologie (ekonomie, ekonomika, cena, hodnota, užitková hodnota, oceňování). Jak zachránit Višňový sad? Je to i o marketingu - např. prodej pecek nebo stopek (oboje existuje). Podobně je velmi dobrým tahem prodej balené vody. Kauza Havránková a dálnice na HK. Kauza růže do jezera Naivasha v Keni (audiozáznam z Českého rozhlasu). Neexistuje kontrola látek před tím, než se začnou prodávat a používat. Často se používají mnoho let před tím než se zjistí, že jsou nebezpečné (DDT, agent orange,roundup, ftaláty, bromové zpomalovače hoření atd.). Diskuse ekologické stopy studentů.