Říjen 2016

ZS 2016 denní studenti (pondělky) - základy ekologie a p.ž.p.

19. října 2016 v 15:46 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."

9.1.2016 není výuka (z důvodu výuky dálkařů ve stejném čase)


19.12.2016 Environmentální výchova


12.12.2016 Ochrana přírody a osobnosti ochrany přírody. Pozvánka na J. Goodalovou ve Velké geologické posluchárně 13.12.2016


5.12.2016 Mediterán - tvrdolistý les a křoviny. Problematika CITES
Výskyt. Místní názvy. Klimatické podmínky. Pásmo citrusů, pásmo palem.
Modelové území Kypr. Endemitní druhy. Cedr krátkolistý, karety, kyperský muflon. Životní styl obyvatel Kypru. Pyrofyty - Eukalypty. Kryptofryty. Pálení dřevěného uhlí. Pasení. Eroze. Introdukované druhy např. opuncie bez trnů (vyšlechtěná L. Burbankem).
Modelové území Jarah-Kari les v jihozápadní Austrálii. Místní endemitní druhy.
CITES - PP P. Říhové.
Filmy:28.11.2016 TROPICKÝ DEŠTNÝ PRALES, TROPICKÝ SEZÓNNÍ PRALES
Výskyt. Klasifikace. Klimatické podmínky. Klimadiagramy. Pedologie. Vypalování pralesa. Diverzita. Ekologické stresy v pralese (vlhkost, nedostatek slunečního záření na zemi, aj.). Adaptace rostlin. Adaptace živočichů. Liány škrtiči. Kořenový náběh. Odkapávací cípy na listech. Voskový povrch. Kauliflorie. Patrovitost, členění do pater A+, A, B, C. Velikost listů v pralese (velké u země, malé v patře A+). Kloub na řapíku listů - fototropie.
Modelové druhy (kakaovník, monstera, voskovka). Epifyty (bromélie, orchidee, tilandsie, parožnatka). Ekotypy pták džungle (harpyje, orel opičí). Ptáci opylovači. Savci džungle - přízemní (bongo, okapi, atd.), ve větvích (chápan středoamerický). Mravenci ata. Amazonský deštný prales a jeho zástupci (kapybara, anakonda, psohlavec zelený, piraňa, hoacyn chocholatý, tukan, vačice vydří atd.). CHudozubí a potravní specialisté (monofág). Monzunový prales. Agent orange - dioxin-defoliant. Válka ve Vietnamu. Orangutan. Mangrove. Indonéská džungle - expozice v ZOO Praha. M. Ritstein. Kořenovník, slanorožec, solnička. Problematika tsunami. Tuvalu - zvyšování hladiny oceánů.


21.11.2016 POUŠŤ
Základní klasifikace pouští. Rozdíly mezi pojetím biomu "poušť" (mezi obratníky, srážky pod 250mm/rok) a obecně "pouští" (srážky úpod 250mm rok). Největší světové pouště. Azonální pouště (příklady v ČR). Fyziologické adaptace rostlin a živočichů. Sukulentní rostliny. Geophyty, kryptofyty. C4 fotosyntéza, atd. Oázy, vádí, artézské studny.
Konvergence. Modelové organismy pouští. Národy poiuští (Tuarégové, Sanové, australští Aborigenci). Desertifikace. Konflikty o vodu a další zdroje.


14. 11. 2016 SAVANY, STEPI
Základní obecné charakteristiky travinných společenstev. Rozdíly mezi stepí a savanou. Traviny - evolučně nejvyspělejší rostliny. Význam vikovitých pro vazbu dusíku. Produkce biomasy. Celulóza a její trávení. Chronická herbivorie. Modelové druhy rostlin a živočichů (termiti, saranče stěhovavé, bizon, žirafa, zebra, svišť, kůň Převalského aj.). Rankierův systém životních forem rostlin - terofyty, chameafyty, fanerofyty, kryptofyty, geofyty, pyrofyty, epifyty atd. Lokální názvy travních ekosystémů (llanos, prérie, pampa, veld, grassveld, pusta atd. Kompetice stromy x trávy. Půdní typy stepí a savan. Požáry. Stepní běžec. NP Hortobágy.
Mongolové. Indiáni - Komančové, Čejeni, Apačové...

Problémy ž. prostředí: desertifikace. J. Adamsonová : ochrana savan v Africe


7.11.2016 TAJGA
Typy tajgy. Ekologické podmínky. Ekologické dominanty. Modelové organismy. Adaptace rostlin a živočichů. Kyselé deště - problematika okyselování Skandinávských jezer. Jezero Bajkal (nejhlubší sladkovodní jezero) a problematika místní papírny. Zamoření životního prostředí Bajkalu. Migrace. Evenkové a jejich zvyklosti - knihy P. Brzákové. Finská tajga (brusnice, dutohlávka). Hranostaj.

31.10.2016 TUNDRA.
Klasifikace. Antarktická tundra. Arktická tundra. Alpinská tundra.
Ekologické podmínky. Klima. Srážky. Sluneční záření (polární noc/denú. Adaptace rostlin. Dominanty ekosystému tundra. Dřípatka. Adaptace zvířat a rostlin na klimatické podmínky. Hibernace. Letní/zimní srst. Ekologická pravidla (Bergmannovo, Allenovo, Glogerovo). Migrace. Modelové organismy: sob, vlk, polární liška, pižmoň. Kožešinové farmy. Adaptace člověka. Inuité a jejich zvyklosti - F. Mowat - Lidé v zoufalství.
Filmy: Inuité


24.10.2016 (makro) Ekosystémy - klasifikace
Botanické x zoologické systémy klasifikace.

17.10.2016 Neživá příroda a její složky
Hydrosféra. Kryosféra. Litosféra. Pedosféra. Atmosféra. Noosféra.
Toky energie. Dělení organismů podle příjmu energie na autotrofní a heterotrofní (příklady). Koloběhy látek. Dělení organismů podle nakládání s uhlíkem a dalšími biogenními látkami na producenty, konzumenty a destruenty (příklady).
Potravní řetězec. Zabudování toxických prvků a látek do potravních řetězců - na příkladu dioxinů a DDT.
Modelové chování lidstva při zacházení s nebezpečnými látkami. Diskuse dalších problematických látek, např. roundup: odkaz na Wikipedii, na článek a nebo zde
Klima. Mikroklima. Makroklima. Klimadiagramy.

10.10.2016 Úvod do předmětu a problematiky
Ekologie. Environmentalistika. EVVO. Doporučená literatura. Terminologie: příroda (problémy s definicí pojmu), ekosystém, ekologická rovnováha, ekologická nika.
Film Silva gabreta - jako příklad toho, že není jednoduché odhadnout přírodní procesy a udělat rozhodnutí managementu správně.

VUR - ZS 2016 denní (pondělky)

19. října 2016 v 15:17 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Úkoly do portfolia (postupně se budou aktualizovat) - prezentace portfolií bude 19.12.2016, popř. ve zkouškovém na vypsaných termínech ke zkouškám

1. Přečíst do začátku prosince jednu z těchto knih a napsat cca 1/2 A4 reflexi. Na poslední m semináři bude probíhat diskuse.
kniha dle výběru z 5 možností, a to těchto:
F. Mowat Lidé v zoufalství (o Inuitech),
H. Norberg-Hodge Dávné budoucnosti (o Ladačanech),
M. Morganová Poselství od protinožců (o Aborigenes z Austrálie),
J. Liedloffová Koncept kontinua (o Indiánech z JA).

2. Spočítat vlastní ekologickou stopu na stránkách. Diskuse bude probíhat již 17.10., ale vložte si do portfolia a přineste s sebou i na poslední seminář.

3. Třemi generacemi dotýkaný předmět - předmě děděný z matky na dceru a zase na vnučku / otce na syna a vnuka - Příběh předmětu, jeho popis nebo fotografie cca na 1/4 A4

4. Hodnocení stavu na PedF a návrhy zlepšení (v kategoriích vybraných 5.12.2016) - 1/2 A4 - viz seminář 5.12.2016


Varianta k nepřítomnosti na jednom semináři: 8.12 2016 od 15 h ve Velkém sále - prezentace výstupů projektu TAČR - Environmentální výchova na českých školách


Průběhy seminářů

12.12.2016 Diskuse o tématech, která studenty zajímají


5.12.2016 Hodnocení udržitelnosti na PedF

V oblasti odpady (Gruntová, Hylenová)
Pozitiva: koše na tříděný odpad (plast, papír a smíšený) na každém patře, koš na baterie, sběrná nádoba na mobilní telefony
Negativa: nádoby na tříděný odpad nejsou v učebnách, na wc, chybí sběrné nádoby na Al plechovky, neukázněnost některých studentů - nevyhazují to co kam patří, ? kam s biologickým odpadem z košů z dámských toalet,
Co zlepšit: prevence / informace na začátku školního roku, např. do studentů z katedry biologie

Voda (Benešová, Švárová)
Pozitiva: pítko ve 3. patře, filtrace v akváriích na katedře biologie (nemusí se tak často měnit voda),
Negativa: většina toalet nemá rozdělené splachování (velký a malý šplouch), nejsou nádoby na dešťovou vodu (šlo by ji využít na zalévání rostlin a dvorků), pouze jedno pítko - většina studentů tam ani nedojde (nejlepší pítko u auly), není reklama na pítko
Co zlepšit: retenční nádoby na dvorkách, další pítko u auly, reklama na pítko

Elektřina (Špačková, Peřinová, Machka)
Pozitiva: Počítače naproti studijnímu oddělení mají úsporný režim, není přetopeno na chodbách, zářivky ve 4.patře, těsnění oken - akvária na biologii ???
Negativa: příliš automatů v přízemí i na dalších patrech, svítí se na chodbách, i když je venku světlo, někdy jsou zateměné třídy a svítí se, v aule běží klimatizace až příliš, izolace oken, budovy. Jsou používané úsporné záživky nebo ne? Na VV běží projektor, i když nikdo na chodbě není.

Doprava (Potůčková, Vilímová)
Pozitiva: MHD - skvělá přístupnost, není možnost zaparkvoat autem - odrazuje řidiče, Je výtah plus nebo minus?
Negativa: Nemožnost zaparkovat kolo - nejsou stojany, nebezpečné cesty pro kolo, nebezpečné přechody na Lazarské ulici

Pozemky (Heber, Blažková)
Pozitiva: Samotné dvorky - je to prostředí, kde se dá relaxovat, učit, posedět, označení rostlin, kuřácký dvorek,
Negativa: Nedostatek parkovacích míst pro fakultu před fakultou, terasa - je zamčená zadní dvorek má zamčené dveře k výtahu??, u schodů chybí zábradlí, průchozí dvorek je kuřácký
Tělocvičny jsou v Brandýse - je třeba dojíždění - nešlo by zajsitit tělocvik blíž než v Brandýse.

Sociální prostředí (Volfová, Babůrek)
Pozitiva: zlepšení sociálního prostředí, instalace výrobků katedry VV, nové bistro, smísta k sezení pro studenty - stolky apod., vznik studentských spolků, terasa, počítačová studovna, stolky před bistrem, zvířátka - chovy,
Negativa: chybí zde diskusní prostor - místa, kde by hovor nerušil, studovna má otevřeno jen do 18h, chybí zde večerní studovna (počítačová se málo propaguje),

Monitoring (Doležolová, Zanková - nebyly na celém semináři, ale dodělají)


28.11.2016 Ekonomický pilíř udržitelného rozvoje
Prezentace studenta z Jižní Ameriky z pohledu UR
Ekonomie, ekonomika, cena, hodnota.
Kauza Havránková a dálnice D11.
Višňový sad. Jak přesvědčit Lopachina. Peníze a banky.Video O penězích a lidech


21.11.2016
Nízkoenergetické a pasivní domy. Zeměloď pluje.

14.11.2016 ekologizace provozu fakulty, úsporná opatření ve škole7.11.2016 ekologizace provozu fakulty, problematika dovážených řezaných květin


31.10.2016 ekologizace provozu fakultky
Šetrné čistící prostředky.Firma Sonnet (http://sonett.cz/) - je to firma německá, mají zelenou
energii, žádnou ropu v čistících prostředcích, vše na bázi rostlin či zvířat (např. žlučové mýdlo), pokud možno z bioprodukce. Především však jejich výrobky skutečně dobře myjí, i když jsou k člověku i přírodě šetrné. Velkou výhodou je ucelená řada prostředků na všechno, podlahy, wc, písek, desinfekce, vodní kámen, nádobí, praní, koupelny, ... všechno.

10.10.2016
Úvodní hodina. Informace o plnění předmětu a požadavcích. Úkoly do portfolia - základní informace.
Základní terminologie. Legislativní a faktické důvody VUR. Konference OSN Tbilisy, Moskva. Naše společná budoucnost. Model Údolí v lese. Film Příběh věcí.


17.10.2016
Stručné opakování předchozí hodiny.
Čtyři pilíře VUR. Environmentální pilíř - přírodní zákony - základ všeho. Měření zátěže životního prostředí. Ekologická a uhlíková stopa. Diskuse o vlastní ekologické stopě.
Film o dioxinech jako model přenášení abiotických toxických látek potravním řetězcem. Další problematické látky: bromové zpomalovače hoření, jejichž škodlivé účinky odkrývají kolegové z PřF UK, DDT, roundup

CEVV bylo představeno na konferenci Trendy v didaktice biologie 2016“.

3. října 2016 v 11:31 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
22.9.2016 bylo představeno Centzrum environmentálního vzdělávání a výzkumu a jeho aktivity především za posledních 10 let na plenární přednášce ve Velkém sále Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.