Březen 2016


Profesionální praxe

10. března 2016 v 16:48 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Profesní informace o PhDr. K.Jančaříkové, Ph.D.
2015
§Člen řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání a osvěty hl. m. Prahy (2016-2025)
§Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 125 ze dne 26 . 1. 2016 Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016 - 2025 plné znění dokumentu zde http://portalzp.praha.eu/public/1e/a1/e3/2142601_639706_KK_EVVO_HMP_2016_2025.pdf
2015
§Člen poradní skupiny Státního programu EVVO a environmentálního poradenství (ve schvalovacím řízení).
2015
§Člen týmu připravujícího minimetodiku předškolní gramotnosti S dětmi za přírodou - vydána NÚV v roce 2015.
2009 - 2011
Člen expertní skupiny Výzkumného ústavu pedagogického v Praze v projektu "Doporučené očekávané výstupy k Průřezovým tématům"
§Vytváření Doporučených očekávaných výstupů k průřezovému tématu Environmentální výchova. Konzultace. Diskuse. Propagace.
§Závěrečný dokument publikován a schválen MŠMT v roce 2011 (Pastorová, 2011).
2009 - 2011
Člen expertní skupiny MŠMT - Příprava Akčního plánu Strategie výchovy k trvale udržitelnému rozvoji.
§Podíl na přípravě Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015). Člen týmu připravujícího Akční plán na léta 2010 - 2012.
2007 - 2010
Sněm dětí České republiky pro životní prostředí /SDČR-ŽP/
§Práce s přírodovědně talentovanou mládeží (12-18 let). Odborná pomoc a konzultace lektorům a vedoucím projektu. Podíl na přípravě nové podoby Sněmu dětí - Projekt Úcta k životu.
§Výzkum přírodovědného nadání.
2006
Týdenní mezinárodní seminář, Asikkala, Finland.
§Prohlídka Vääksy Upper Comprehensive School (Vääksyn Yhteiskoulu).
§Účast na programu "Online Social Networks and Learning Communities as an educational environment for fostering Multicultural Competence".
§Prezentace článku "Do our schools teach skill in defying evil?".
§Navázání kontaktů s pedagogy z Izraele, Palestiny, Finska, Srbska.
2004
Dělené 1. a 2. místo v Mezinárodní soutěži firmy Microsoft "Léto s Class Serverem"
§E-learningový kurz "Křeček" vytvořený na základě jedné kapitoly z knihy Ekolístky.
1997 - dosud
Spolupráce s ekocentry a ngo v ČR
§Aktivní účast na školení koordinátorů EVVO (včetně vedení závěrečných prací) v ekocentrech a SEV: Podblanické ekocentrum Vlašim, Toulcův dvůr, Tereza,
§Přednášky, semináře a exkurze ve více, než desítce organizací (Pavučina, Kavyl, Podblanické ekocentrum Vlašim, Chaloupky, Toulcův dvůr, Tereza, Sluňákov, Lipka, SEVER, Střevlík, Ekodomov, Agentura Koniklec).
Spolupráce s ekocentry a ngo aj. kontakty mimo ČR
§Nicos Valanides, Associate Professor (Science Education), Department of Education, University of Cyprus.
§Kirsti Lindh, Univeristy of Tampere, Finland.
§Malgorzata Dagiel, Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie
§Ulve Kala, Tallinna Ülikooli dotsent.
červenec/srpen 1989
Třítýdenní studijní zájezd po NGO a ekocenterech v Norsku, Dánsku a Švédsku, vyvrcholení mládežnických aktivit v hnutí Brontosaurus.
1989-1990
Vedoucí Ekologické sekce při Ústředním domu pionýrů a mládeže
§Spolu s Davidem Storchem. Členy byli především studenti pražských gymnázií.
1985 - 1989
Aktivní práce v hnutí Brontosaurus
§"Recyklační skupina" - skupina pro propagaci a výzkum možností recyklace tuhého domovního odpadu.
§Rozsáhlý kvantitativní výzkum touto skupinou provedený se stal podkladem pro rychlé zavedení kontejnerů k separaci po roce 1989.
§Vydaná publikace "odpady - kam s nimi?" se dodnes vydává v Pardubickém kraji.
Ekostan na plzeňské Portě (v letech 1987, 1988 a 1989).
Zlatá cena Brontosaura
§Udělena 2x (v letech 1988 a 1989).
Vedení přírodovědného oddílu Dobromysl
Od roku 1986 do 1990 a od roku 1996 do roku 2007.


Plenární přednášky a panelové diskuse

10. března 2016 v 16:45 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Profesní informace o PhDr. K.Jančaříkové, Ph.D.
Plenární přednášky

Alternativní pedagogické směry 20. stol. na konferenci pořádané Asociací pro domácí vzdělávání, Praha 16. - 17. 11. 2012
§Vyžádaná úvodní přednáška konference.
Školní bio zahrada 16.10. 2012, Praha - Toulcův dvůr
§Vyžádaná úvodní přednáška konference.
Mezinárodní konference "Děti a zahrady" 9. - 10. 2010, Krems, Rakousko
§Vyžádaná úvodní přednáška konference.
Úvodní přednášky na pedagogických konferencí Středočeského kraje VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT, Vlašim
2007 "Narativní metoda v environmentální výchově".

Krajská konference EVVO 2015 ve Zlíně
§ Vyžádaná úvodní přednáška "Proti proudu". + Dílna Vzdělávání za pomoci drobných živočichů.

Panelové diskuse
Kulatý stůl SKAV 18.5. 2006, Praha
§Vyžádaná účast v panelové diskusi (zkušenosti s portfoliovým hodnocením).
Panelová diskuse na konference při příležitosti 10 let SSEV Pavučina : Ekologická výchova a vzdělávání 2006 11. - 12. 12. 2006, Chrudim
§Vyžádaná účast v panelové diskusi na celostátním setkání zástupců NNO, pedagogů a veřejné správy, zaměřené na téma "Význam a role středisek ekologické výchovy v systému školního vzdělávání".
Panelová diskuse u příležitosti oslav 15ti letého výročí SEVERu 5.12. 2009, Horní Maršov
§Vyžádaná účast v panelové diskusi na téma "Jaká budou střediska ekologické výchovy budoucnosti".

Projekty a granty - přehled

10. března 2016 v 16:44 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Profesní informace o PhDr. K.Jančaříkové, Ph.D.
Aktuálně řešení projekty
TAČR - Projekt Environmentální kompetence
§Jeden z 5 řešitelů - Garant kvalitativní části výzkumu
§Řešeno pod MU
GAČR - Domácí vzdělávání
§Spoluřešitel - odpovědnost za přírodědné předmětyˇ
§Řešeno pod PedF UK v Praze
Realizované projekty
Věda do škol - Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků Karlovarského kraje( OP VK, 2013-2014)
§Hlavní řešitel - Odborný garant seminářů.
§Řešeno pod PedF UK v Praze
Le math : Learning Mathematics through new communication factors
§Long Live learning program EU (doba realizace 2012 -2014).
§Spoluřešitel za ČR (PedF UK v Praze).
Alma Mater Studiorum
§OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (doba realizace únor 2010 -30.6.2012).
§Hlavní řešitel - Odborný garant seminářů.
§Více informací http://almamater.cuni.cz
§Řešeno pod PedF UK v Praze.
E-V-Learn (VaV, MŽP, 2008-2010)
§"Návrh aktualizovaných výukových modelů, rozvinutí metody počítačem podporované výuky (e-learning) a zavedení evaluačních mechanizmů pro celoživotní vzdělávání v oblasti životního prostředí (E-V-Learn)".
§Řešeno pod COŽP UK v Praze.
SMASH (Grundtwig, 2007-2009)
§SMASH (Success in Math and Science at Home) - Helping Parents to Help their Children Excel in Mathematics and Science".
§Hlavní řešitel za ČR pro oblast science (PedF UK v Praze).
Grant MŠMT "Krajina domova"
§Projekt Agentury Koniklec - Živly na podporu přírodovědně talentované mládeže.
§Odborná a didaktická podpora vedoucích projektu. Konzultace metod práce s talentovanou mládeží. Vedení lektorů projektu. Psaní motivačních esejů. Diseminace a evaluace projektu.

Členství

10. března 2016 v 16:43 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Profesní informace o PhDr. K.Jančaříkové, Ph.D.
§Člen rady P02 - Environmentální výzkum od 2012
§Člen vědecké rady COŽP UK v Praze.
§Člen redakční rady časopisu Envigogika.
§Člen Poradní skupiny EVVO Magistrátu hl. m. Prahy.
§Člen Institute of Sustainable Education : Baltic & Black Sea Circle Consortium.

§Člen výboru Ekologické sekce Křesťanské akademie věd.

Publikační činnost - přehled

10. března 2016 v 15:48 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Profesní informace o PhDr. K.Jančaříkové, Ph.D.

V databázi web of science evidováno 7 příspěvků
ResearcherID: H-6002-2011
V databázi RIV 52,32 "korigovaných bodů" (stav k roku 2011).

Spoluautor dvou oficiálních metodik MŽP.Přehled publikací

KNIHA
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 190 s. ISBN 978-80-7290-805-9.
Jančaříková, Kateřina. Ekolístky. 2 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015.ISBN: 978-80-7290-798-4
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - HAVLOVÁ, Jana. Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Dr. Josef Raabe, 2014. 128 s. ISBN 978-80-7496-166-3.
ŠIMONOVÁ, Petra - ČINČERA, Jan - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Ekologická a environmentální výchova. 1 vyd. Plzeň: Frauz, 2013. Výchovy a průřezová témata. 96 s. ISBN 978-80-7238-452-5.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Ekologie čtená podruhé. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2013. Neuveden. 197 s. ISBN 978-80-7290-713-7.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - KAPUCIÁNOVÁ, Magdaléna. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání. 1 vyd. Praha: Dr. Josef Raabe, 2013. Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání. 141 s. ISBN 978-80-7496-071-0.

KNIHA VYTIŠTĚNÁ I DOSTUPNÁ V PDF

JANČAŘÍKOVÁ, K. Vyrábění z přírodních materiálů. 2010. ISBN 978-80-7290-452-6. PDF zde
Jančaříková, K. Ekonaratologie. PDF zde
JANČAŘÍKOVÁ, K., BRAVENCOVÁ, J. Vyučování za pomoci drobných živočichů. PDF zde
JANČAŘÍKOVÁ, K., MAZÁČOVÁ, N. Bádání na zahradě. 2013. PDF zde

Kapitola v knize
FROUZ, Jan - MOLDAN, Bedřich - HALENKA, Tomáš a kol. Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu. 1 vyd. , Praha: Nakladatelství Karolinum, 310 s., ISBN 978-80-246-2667-3Kapitola v knize

Články v časopisech s IF nebo uvedených v citačních databázích
Články v ostatních časopisech
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Doma je doma. Poradce ředitelky mateřské školy, 2016, 5(5), 40-43. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Kanaánský pes - plemeno spíše neznámé. Pes přítel člověka, 2015, 60(9), 24-30. ISSN 0231-5424.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Expedice za divokými kanaánskými psy. Pes přítel člověka, 2015, 60(9), 31-31. ISSN 0231-5424.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Modely v předškolním vzdělávání. Poradce ředitelky mateřské školy, 2015, 5(4), 33-35. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Znalost biokomunikací pro lepší porozumění předškolním dětem. Poradce ředitelky mateřské školy, 2015, IV(leden 2015), 24-27. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Jak pracovat s levákem ambidexter, levoruký, diagnostika laterality, případová studie. Poradce ředitelky mateřské školy, 2015, 5(4), 36-39. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Příroda očima předškoláků. Poradce ředitelky mateřské školy, 2015, 5(1), 32-34. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Prekoncepty a miskoncepty ve světle adventních svíček. Poradce ředitelky mateřské školy, 2015, 5(4), 27-29. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální etika v předškolní vzdělávání. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, 4(2), 24-27. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Zvířata na školní zahradě. Poradce ředitelky mateřské školy, 2014, 3(10), 35-37. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Jak pracovat s levákem. Integrace a inkluze ve školní praxi, 2014, 1(8), 12-16. ISSN 2336-1212.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Environmentální etika v MŠ aneb Ubohá myšička a zlá sova. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(6), 34-36. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Význam venkovních aktivit v předškolním vzdělávání. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(10), 7-11. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Učíme se přemýšlet : Hry a výherní strategie. Poradce ředitele, 2013, 1(6), 30-35. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Zodpovědné rozhodování při výběru hračky. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(10), 19-22. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Zvířátko v MŠ aneb Vzdělávání a aktivizace za pomoci živočichů. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(9), 32-34. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Hry v jazykovém vyučování. Poradce ředitele, 2013, 1(5), 46-47. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Využití her ve vyučování. Poradce ředitele, 2013, 1(4), 42-43. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - JANČAŘÍK, Antonín. Tři stolní hry pro předškoláky. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(5), 36-40. ISSN 1804-9745.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Dítě a pes patří k sobě. Poradce ředitele, 2013, 1(6), 60-63. ISSN 1805-5087.
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Hrejte drejdl!. Poradce ředitelky mateřské školy, 2013, 2(5), 32-34. ISSN 1804-9745.
PŘÍSPĚVEK V KONFERENČNÍM SBORNÍKU
JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVOTNÁ, Jarmila. "Good" Questions in Teaching. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1 vyd. Amsterdam: Elsevier BV, 2013, s. 964-968. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 1877-0428. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.09.311.
JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - NOVOTNÁ, Jarmila. Teaching and learning mathematics through math theatre activities. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13. Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2013, s. 344-345. ISBN 978-80-7290-637-6.
NOVOTNÁ, Jarmila - JANČAŘÍK, Antonín - JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Primary school teachers' attitudes to theatre activities in mathematics education. In: NOVOTNÁ, Jarmila - MORAOVÁ, Hana. Symposium on Elementary Maths Teaching SEMT ´13. Proceedings. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta, 2013, s. 220-227. ISBN 978-80-7290-637-6.

Jiné
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina - MAZÁČOVÁ, Nataša. Bádání na zahradě : metodická příručka ke kurzu Badatelské činnosti na školní zahradě. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2013. Neuveden. 49 s. ISBN 978-80-7290-691-8.

Kombinovaní LS 2016

5. března 2016 v 11:12 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Podklady ke zkoušce:
Základní literatura:
Jančaříková: Ekologie čtená podruhé
Rozšiřující literatura viz sylabus

Rozcestník pro on-line studium zde nebo takto http://cevv-uk-pedf.blog.cz/1301/rozcestnik-pro-on-line-studium

Podívejte se také na program denních studentů tohoto předmětu - všímejte si klíčových slov.

1. setkání (suploval RNDr. Michal Bílý, Ph.D.) - ekologie jako věda, ekosystémy, strategie, konkurence, tok energie, koloběhy látek, úvod do problematiky biomů
2. setkání - environmentalistika, environmentální výchova - legislativa, místní (lokální) a globální problémy ž.p. (dioxiny, DDT, znečištění cigaretovým kouřem), EV v RVP, Doporučené očekáváné výstupy


Domluva o tom, že jeden termín bude vypsán ve všední den odpoledne 17.30 h

LS 2016 CT

3. března 2016 v 12:48 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Speciální terapie za pomoci zvířat - výuka pro katedru speciální pedagogiky
4.3.2016
Úvod do CT, terminologie, Co nabízí CT tým. Ukázky. Aywy + Mia. Kuba mi snad pomůže s převozem.

LS 2016

2. března 2016 v 8:31 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy přírodních věd - OK0402108

Základy přírodních věd LS 2015


Druhý blok výuky předmětu Základy přírodních věd proběhl 30.3.2016

Náplň druhého bloku:
Metodické přístupy: Dobré otázky, Vyučování za pomoci zvířat, Školní zahrada,

První blok výuky předmětu Základy přírodních věd proběhl 2.3.2015

Domlouva o udělení zápočtu: účast na celé (sic!) výuce. Pokud neúčast = student si dle níže uvedeného obsahu bloků doplní a bude přezkoušen a) nejlépe v LS v konzultačních hodinách v pondělí od 9.30-10.30h (napište mi nutně mailem předem, že chcete přijít), b) ve zkouškovém období v termínech stanovených vyučujícím - budou tři.


Náplň prvního bloku:
- přístupy k přírodovědnému vzdělávání (deduktivníxinduktivní, projektovýxsystémový atd.).
- seznámení se: vývojové teorie, teorie inteligence, hlavními pedagogickými teoriemi (behaviorismus, programované učení, strukturalismus, konstruktivismus, teorie didaktických situací, konektivismus),
- seznámení s teoriemi inteligence (g inteligence, Gardnerova teorie rozličných inteligencí - s důrazem na přírodovědnou inteligenci, její charakteristiky a hodnocení, letmo a zmíněna existence dalších teorií),
- seznámení s vývojovými teoriemi, video s pokusy s předškolačkou dle J.Piageta,
- didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání (induktivní, deduktivní, paradigmatický, narativní, dobré otázky),
- prohlídka chovů, sbírek a modelů na katedře biologie a environmentálních stuií,
- Dr. Řezníček ukázal jak se provádí příprava na preparaci a preparace zvířat (odstranění tkání pomocí kožojedů, vybělení pomocí peroxidu vodíku).