Únor 2015

EV II - LS 2015

27. února 2015 v 12:55 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502135 Environmentální výchova II
10.4.2015 - AAE dokončení, příklady dobré praxe


13.3.2015
Osobnosti EV ve světě i v ČR. Střediska environmentální výchovy. Pavučina. Sluňákov - film z ČT2. Úvod do zoorehabilitací (terminologie AAA, AAT, ACRI AAE). Exkurz - fakultní chovy. Přeestavení knihy činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání.

27.2.2015
Opakování: Model Trojlístek a zelí.
Aktivita - podle Ekologická a environmentální výchova nakl. Frauz. Jsem v koupelně, Jsem u počítače, Jsem na zahradě, Můj domov za několik let a Jsem před zrdcadlem. Samostatná práce a pak představení udělaných témat.
Orfi JAKO CANISTERAPEUTICKÝ PES. CITES a Ochrana druhů.

Výuka v LS 2015 Základy EV pondělí od 16.10

23. února 2015 v 17:59 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
4.5.2015
Aktivity pro EVVO v MŠ. Prezentace Power Point.

27.4.2015
Anketa "Jak jste slavili Den Země" se žáky středních škol a druhého stupně ZŠ.

20.4.2015
Aktivity podle učebnice Ekologická a environmentální výchvoa. Den Země - jak a proč ho slavíme.

13.4.2015 Vyprávění v MŠ, ekonaratologie, příběh o bříze, tkerá zachránila Jakoba


30.3.2015 - Čtvrtá hodina
Kanaánský pes - modelový příklad ochrany zvířat

16. a 23. 3.2015 - není rozvrhováno (konferencev zahraničí)


9.3.2015 Třetí hodina
Vycházka do Botanické zahrady na Slupi - vhodné oblečení a obuv! Sraz před budovou S Rettigově ulici ve stejném čase, tj. 16.10. Odchod 16.15. Rozchod v Botanické zahradě bude v 17.20 h.

2.3.2015 Druhá hodina
Ekologická stopa - diskuse výsledků. Příběh balené vody - film. Práce ve skupinách: "Zakázat prodej nápojů v plastových lahvích na PedF?" Trojlístek a zelí. Školní zahrady.

23.2.2015 První hodina
Definice EV, Tbilisy 1977, tři důvody pro realizaci EV. Nosná kapacita prostředí. Endokrinní distruptory, film Příběh věcí, Ekologická stopa. Za domácí úkol do příště spočítat vlastní ekologickou stopu na hraozemi.cz
Domluva o plnění předmětu - účast.

LS 2015 - základy ekologie a p.ž.p.

23. února 2015 v 15:42 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
4.5.2015
Biomy tvrdolistý les a křoviny (mediterán, jarah-karri lesy). Modelové území Kypr a Waren v Austrálii. Film Muž, který sázel stromy. Biom pouště. Modelové území Kalahari. Křováci.

27.4.2015
Biomy tropický deštný prales, tundra - cahrakteristiky, klima, klimadiagramy, půda, vybraná modelová území, zástupci, ekologické ekvivalenty, lidé žijící v daných biomech. Opakování ekologických klimatických pravidel. Ekotypy jako liána, epifyt atd.

20.4. 2015
EVVO - zařazení do kurikula, proč je povinná, model údolí v lese, grafi cibule a doporučené očekávané výstupy EVVO. Ekologická stopa. Dobrovolná skromnost. Pestří a zelení H. Librové> Film zpátky pod došky. Ruský bývalý milionář Sterligov a další dobrovolně skromní. Land art jako příklad jak rozvíjet environmentální senzitivitu.


13.4.2015
Osobnosti a organizace české ochrany přírody. Pavučina. SEV (Sluňákov, Toulcův dvůr, Tereza). Ekologická stopa. Uhlíková stopa. Problematika řezaných květin - modelový příklad.
PROBLÉM ŘEZANÝCH KVĚTIN.


30.3.2015 Čtvrtá hodina
Představení izraelské přírody a také Kanaánského psa - modelový organismus, chráněný druh-. Film Otakar Leiský,


16. a 23.3 - výuka není rozvrhována, protože jsem na konferenci v zahraničí

9.3.2015 Třetí hodina
Ochrana přírody ve světě - vznik environmentalistiky a NOG např. Greenpeace. CiTES. Film Příběh Balené vody.

2.3. 2015 Druhá hodina
Biomy Země, Ekologická rovnováha, film Sylva gabretea, ekologická nika, populace, strategie u rostlin, u živočichů. Film Příběh věcí.

23.2.2015 První hodina
Úvod do předmětu, terminologie, příroda - každý chápe individuálně, dělení přírody na živou a neživou, neživá příroda a její entity, toky energií, fotosyntéza, dýchání, producent, konzument, destruent, potravní řetězec, koloběhy látek, ekosystém - definice, klasifikace podle zoologů - zoogeografické oblasti.

Vybr. kpt. z EV

20. února 2015 v 10:35 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
17.4.2015
PP od CITES dokončit
Ekologická stopa
ŘEzané květiny z Afriky
Kanaánský pes - modelový příklad ochrany druhu, resp. plemene

13.3.2015
Problém MŠ Děčín IV - minifarma a herní prvky na pozemku MŠ x stížnost sousedů z vil, které si psotavili nedávno vedle MŠ, která tam stojí od r.1978. Setkání odmítli.

Řešení:
a) setkání, analýza - příklady dobré praxe - srovnání, vyjádření odborníků, vysvětlení jak funguje zápach od zvířat,
b) sepsání argumentů - podkladů, osobní jednání obou stran na kokrétním místě, i kompromis, např. rychlerostoucí rostliny,
posouzení nestranných odborníků a právníků,
c) setkání všech zastoupených stran (ředitelka, sousedů, projektant) + záznam,právní zastoupení ohledně vrácení dotací, zvážit přesun problematických prvků, změřit hluk,
d) místní noviny, zveřejnit problém, popř. petice - podpisy, postavit nějakou zábranu - živý plot,
e) dtto, konzultace s projektantem - protihluková zábrana, odborné posouzení!,
f) dtto, postupně pořizovat zvířata, aby hluk rosl pomalu, anketa mezi místními lidmi, kolika to vadí,
g) dtto, oslovení zástupců města, rodiče.

Postup: (mohou pomoci rodiče)
1. pozitivní propagace projektu veřejnost - přes místní noviny, regionální televizi - je to pozitivum pro celé město, veřejnost, popsast na veřejných stránkách, jak bude pečováno o zvířata, jak bude nakládáno s odpadem atd. celý provoz, že je dobře zajištěn,
2. analýza - podklady, vyjádření od odborníků, posudky, měření hluku,
2. co to je za lidi, kolik jich je, jaký je názor veřejnosti Děčína, proč se řpedem bojí?,
3. petice pro podporu - zachování projektu, zřizovatel musí podporovat,
4. přes komisi životního prostředí požádat, aby se téma projednalo na zastupitelstvu města, TV pořad - redaktorka, která se zabývá přírodními a lesními školkami,
5. plot? - vily jsou na kopci, tak to asi nebude řešit plotem.


Graf: cibule - problémy a konflikty a akční strategie.

Ochrana ohrožených druhů a obchod s ohroženými druhy.20.2.2015
Tři důvody EVVo, Model údolí v lese, film Muž, tkerý sázel stromy. EV v MŠ v kostce.

CTv LS 2015

20. února 2015 v 10:34 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Speciální terapie za pomoci zvířat - výuka pro katedru speciální pedagogiky
První blok: Polohování a fyzioterapie. Co může nabídnout CT?
Psi Mia + Aywy. Pomůcky.

Základy přírodních věd LS 2015

17. února 2015 v 10:19 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy přírodních věd - OK0402108
Druhý blok výuky předmětu Zákaldy přírodních věd proběhl 20.2.2015
Nedělej z jezuevce bezdomovce
Narativní metoda (Ekonaratologie)
Dobré otázky
Zapsání zápočtů za účast, těm, kteří byli na obou blocích. Domluva s těmi, kteří chyběli.

První blok výuky předmětu Základy přírodních věd proběhl 16.2.

Domlouva o udělení zápočtu: účast na celé (sic!) výuce. Pokud neúčast = student si dle níže uvedeného obsahu bloků doplní a bude přezkoušen a) nejlépe v LS v konzultačních hodinách v pondělí od 15 do 16 h (napište mi nutně mailem předem, že chcete přijít), b) ve zkouškovém období v termínech stanovených vyučujícím - budou tři.

Náplň prvního bloku:
- seznámení s hlavními pedagogickými teoriemi (behaviorismus, programované učení, strukturalismus, konstruktivismus, teorie didaktických situací, konektivismus),
- seznámení s teoriemi inteligence (g inteligence, Gardnerova teorie rozličných inteligencí - s důrazem na přírodovědnou inteligenci, její charakteristiky a hodnocení, letmo a zmíněna existence dalších teorií),
- seznámení s vývojovými teoriemi, video s pokusy s předškolačkou dle J.Piageta,
- didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání (induktivní, deduktivní, paradigmatický, narativní, dobré otázky),
- venkovní vyučování: exkurze, vycházka, naučná stezka,
- portfoliové hodnocení.


Pro studenty nepřítomné na výuce může být spuštěn kurz v Moodle. Napište mi, pokud o něj stojíte.

LS 2015 - kombinovaní

17. února 2015 v 10:10 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Výuka Základů ekologie a p.ž.p. pro kombinované v tomto semestru proběhla ve dvou blocích 16.2.2015. Podmínky k plnění přemětu byly sděleny ústně na začátku prvního bloku.

Informace pro studenty
Výuka probíhá ve dvou blocích. Počítá se s domácí přípravou studentů.
Obsah předmětu je rozdělen na tři logicky na sebe navazující celky:
1) základy ekologie,
2) úvod do problematiky životního prostředí a
3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (průřezové téma environmentální výchova a jeho postavení v RVP ZV).
Zkouška probíhá písemně - testem v termínech vypsaných vyučujícím ve zkouškovém období.
Termíny zkoušek jsou vypisovány pro denní i kombinované studenty zároveň (bude jich více). Vzhledem k mému částečnému úvazku prosím respektujte termíny, které vypíšu. Po zkušenostech z předchozích let rovnou upozorňuji, že termíny v době, kdy může 1 student, vypisovat z organizačních důvodů skutečně nelze.
Obsah jednotlivých bloků
1) Základy ekologie: biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese.
2) Úvod do problematiky životního prostředí: největší problémy ž.p. (velikost lidské populace, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody), trvale udržitelný život - co může udělat jednotlivec nebo organizace, historie environmentalistiky ve světě, vládní a nadvládní strategie a dokumenty.
3) Úvod do environmentální výchovy: Obsah, cíle, prostředky a zázemí pro EV. Environmentální senzitivita, biofilie a biofolie, projektová a narativní metoda, EV v RVP ZV, Doporučené očekávané výstupy PT EV, koordinátor EV, informální vzdělávání, vzdělávání pod širým nebem a jeho historie v ČR i ve světě.
RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. Hodnocení EV.
ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.
CÍL PŘEDMĚTU
Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základy ekologie a problematiky životního prostředí a připravit je na realizaci průřezového tématu environmentální výchova (obsah, cíle, metody, hodnocení) v rámci nových kurikulárních dokumentů (RVP) a také s problematikou jeho hodnocení (otázka klasifikace a nástroje hodnocení např. portfolio).
PŘI PŘÍPRAVĚ NA ZKOUŠKU OCENÍTE JISTĚ ROZCESTNÍK PRO ON-LINE STUDIUM
LITERATURA
Povinná:
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekologie čtená podruhé. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 1. Vyd. 198s. ISBN 978-80-7290-713-7.
PASTOROVÁ, M. a kol. Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora pro výuku průřezových témat na základních školách. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2011. Dostupné na http://www.vuppraha.cz/nova-publikace-divize-vup-%E2%80%93-doporucene-ocekavane-vystupy-pro-zakladni-skoly. ISBN 978-80-87000-76-2.
Rozšiřující
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s.
MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.
Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekolístky : Metodické listy Svatojánské koleje. Praha: Vyšší odborná škola pedagogická Svatý Jan pod Skalou, 2004. 176s. ISBN 80-239-3024-9.

MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s. ISBN 80-902954-0-1.

MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s. ISBN 80-86626-08-3.

STORCH, D., MIKULKA, S. Ekologie - biologická olympiáda 1997-1998, 32. ročník, přípravný text pro kategorie A, B.
Šimonová, P., Činčera, J., Jančaříková, K., Volfová, A. Ekologická a environmentální výchova. Plzeň : Frauz, 2013. 1. vyd. 95str. ISBN 978-80-7238-452-5.
JANČAŘÍKOVÁ, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu [online]. Enviwiki, ; [citováno 4. 10. 2009 ]. On-line.

LS 2015

3. února 2015 v 17:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání - OK0502119
Vážené studentky, vážení studenti předmětu Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání!

Prosím věnujte pozornost dotazníku, který vyplňte před zahájením studia. Budeme na něj navazovat v přednáškách (již na prvním bloku) a je vhodné ho vyplnit před vstupem do moodlu. Vyplnění trvá si 10 minut.

V tomto semestru je spuštěna moodle podpora tohoto předmětu. Prosím všechny, aby se do moodle kurzu přihlásili.

Na moodle naleznete užitečné materiály, jak ke studiu, tak k přezkoušení. A také seznam povinný úkolů k zápočtu. Tyto úkoly vás budou bavit. Je možné je realizovat většinou ve vašich zaměstnání s dětmi či žáky. Ale jejich plnění je třeba čas., nenechávejte to na poslední chvíli.

Jak získáte klasifikovaný zápočet?

Jsou dvě možnosti:

a) 100% účast + odevzdání zadaných úkolů,
b) přezkoušení + odevzdání zadaných úkolů.

Prosím (z organizačních důvodů) o hromadné odevzdání zadaných úkolů, vždy krátce před ukončením předmětu:
a) mailem 7.-9.4. a osobně na druhém a závěrečném bloku 10.4. (po něm budu těm, co splnili podmínky (účast a odevzdání) udělovat první zápočty),
b) osobně při přezkoušení na konzultačních hodinách,
c) mailem den nebo dva před termínem, na který se zapíšete ve zkouškovém období.


Vysvětlivky:
100% účast = účast od úplného začátku do úplného konce všech bloků výuky,

Přezkoušení bude probíhat především z té části výuky, na které dotyčný nebyl přítomen. Otázky v moodle kurzu.

Přezkoušení bude probíhat ve zkouškovém období v termínech vypsaných v SIS. Tyto termíny budou 4. Termíny pro přezkoušení vypisuje vyučující podle svých časových možností.
Po domluvě lze přezkoušení realizovat i v konzutlačních hodinách po té, co budou odučeny všechny bloky výuky. Konzultační hodiny ve zkouškovém období nejsou, takže tato možnost platí jen do konce semestru.
Není možné vypisovat termíny dle individuálních žádostí studentů.

Studenti, kteří potřebují individuální péči, si nejprve vyřídí potvrzení na rektorátu. Teprve na základě potvrzení je pak možné přezkoušení zrealizovat i v jiných termínech, nejspíš v konzultačních hodinách v dalším semestru.