Únor 2014

LS 2014 - úterý odpoledne

25. února 2014 v 20:53 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
13.5. závěrečné shrnutí výuky při malování aztéckých motivů na kameny

6.5. Osobnosti české ochrany přírody. Film o Otakaru Lejském a Huculklubu

29.4. Film Grizzly man a diskuse souvislostí s ochranou přírody a s EV.

22.4. Narativní x badatelské metody výuky

8. a 15. 4. výuka je přeložena na 14.5. - Exkurze do MŠ Semínko

1.4.2014
Vzdělávání za pomoci zvířat - Kanaánský pes a responsibilita. Výroba ptáčka z březového proutí, příprava na Den Země.

25.3.2014
Metodické přístupy k EVVO, cibule, environmentál senzitivita a jak ji rozvíjet, viz článek K.Jančaříková, M. Kapuciánová

18.3.2014
MŠ Rybička a zahradní mateřské školy. Exkurz do Botanické zahrady na Slupy.

11.3.2014
Zahrada MŠ - prostředí, které formuje. Jak by měla zahrada vypadat (Prezentace ipro MB Cindra)

8.3. 2014 Terezie Trutnovská - domluva o individuálním doplnění požadavků předmětu a přezkoušení v termínech v SISu.

4.3.2014 Environmentální výchova - východiska
Koncept "Třetí učitel". Informální vzdělávání. Význam prostředí. Význam vlivu učitele a rodičů. Environmentální senzitivita. Environmentální zákonitosti. Výzkumné dovednosti. Problémy a konflikty. Akční strategie. Literatura, např. Environmentální výchova v předškolním vzdělávání - hledání optimální podoby (Jančaříková, Kapuciánová, 2012).

25.2.2014 Úvodní přednáška
Domluva o předmětu - průběh a závěr předmětu. Studentky si vybraly verzi chodit na přednášky a spolupracovat a hodnocení na základě pohovoru v kolokviu. Vyřešil se problém dvou setkání v dubnu, kdy budu čerpat dovolenou a budu v zahraničí (místo toho pojedeme na exkurzi ve volném dnu). Slíbila jsem zájemcům domluvit exkurzi do MŠ Čtyřlístek (třída Ptáčata) v Kolíně nějaký pátek.
Úvod do oboru - proč je důležitá teorie (Laviny v Alpách). Peoč je EV vyučována? Důvody legislativní, pragmatické (Model Údolí v lese) a pro děti (zelené terapie).

LS 2014 - úterý (denní studenti)

25. února 2014 v 20:48 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Ke zkoušce se prosím řádně připravte, věnujte pozornost knize Ekologie čtená podruhé, rozcestníku a také obecným informacím o životním prostředí, např. kdo je dnes ministrem životního prostředí, jaké máme NP a CHKO, jaký zákon určuje ochranu ž.p. u nás atd.

13.5. 2014 Uzavření výuky - promítání fotek z Izraele - opakování termínů a principů.

29.4. 2014 Environmentální výchova. Zařazení do kurikula. Postavení EV v RVP. Možnosti realizace PT EV. Doporučené očekávané výstupy EV. Střediska environmentální výchovy v ČR. Pavučina.

22.4. 2014 Historie ochrany přírody. Ochrana přírody ve světě i u nás. Důležitá data, klíčové publikace, výzkumy. Osobnosti. Organizace pro ochranu přírody, Světový svaz ochran IUCN, WWF,J... Jak vznikla organizace Greenpeace. Organizace ochrany přírody v ČR.

15.4. 2014 Ochrana přírody - 40 let CITES, přednáška Mgr. Pavly Říhové

8.4.2014 výuka nebude - individuální náhrada všichni shlédnou film Zeměloď pluje popř. i další ze záložky Filmy.

1.4. 2014 Pouště
Adaptace živočichů a rostlin na aridní klima. Desertifikace. Modelový organismus: velbloud, adax, veverka kapská, Kanaánský pes, trnová koruna, Welwitschia mirabilis. Sanové - adaptace člověka na poušti. Jeskynní kresby.
Doporučená videa:
Boj proti desertifikaci v Maroku https://www.youtube.com/watch?v=nqjkGkKlpk0&list=PLqCd4zmI_daW1xs_5UxBD9YxdHyw98Hha

25.3. 2014 Tropický deštný a tropický sezónní prales
Džungle, adaptace rostlin, stromová patra, kauliflorie, liána - škrtič. Modelové území: Amazonský deštný prales, Vietnam, azonální biom mangrove.
Doporučená videa

18.3.2014 Step a savana - travní biomy
Kompetice stromy x trávy. Adaptece dvouděložných rostlin. Traviny - evolučně nejvyspělejší rostliny. Strategie u rostlin (R-C-S), strategie u živočichů (r-K). Pyrofyty, geofyty, terofyty,
stepní bežci. Místní názvy travních systémů (pampa, prérie, savana, llanos, miombo aj.). Modelové organismy: bizon, termit, saranče, kapybara aj.) Maďarská pusta, mongolská tep.

11.3.2014 Tajga, Alpinská tundra
Klimatické a pedologické podmínky tajgy. Fauna a flora tajgy. Finsko a život v něm. Tajga, modelové druhy organismů. Klíčový druh. Dominanta ekosystému. Euryektní a stenoektní druhy. Bipoindikátor. Kyselé deště. Etnografie. Evenkové. Pavlína Brzáková. Alpinská tundra, adaptace rostlin.

4.3.2014 Ekosystémy, Makroekosystémy, Biomy, Tundra
Rozdělení Země na makroekosystémy - biomy a zoogeografické oblasti. Hranice. Ostrovní biologie. Migrace. Biom Tundra a jeho modelová území. Charakteristiky, dominanty, modelové druhy, původní obyvatelé. Doporučená literatura: F. Mowat Vlci a Lidé v zoufalství.

25.2.2014 První přednáška
Úvodní informace (průběh přednášek, jak bude probíhat zkoušení, literatura, webová on-line podpora, studenti se spec. potřebami si musí včas požádat o individuální přezkoušení atd.). Přednášky jsou nepovinné, povinné jsou znalosti. Veškeré studijní materiály jsou v SYLABU a na tomto webu.
Úvod do předmětu - termíny ekologie (jak a kdy se etablovala, její dělení na ekologii vodních org., suchozemských org., autekologii, synekologii atd.), environmentalistika (věda o životním prostředí a jkeho vlivu na lidské zdraví) a environmentální výchova (věda o tom, jakým způsobem předávat informace tak, aby se lidé dobrovolně chovali v souladu s poznáním...). Dále etologie, sociobiologie, ekofyziologie. Hledisko "bližší košile, než kabát".
Proč je zařazen tento předmět do unierzitního základu (důvody legislativní, pragmatické, pro člověka). Legislativní: konference OSN v Tbilisi, v Moskvě, Nový školský zákon, RVP, průřezové téma EV. Pragmatické: viz Model Údolí v lese,
Termíny: autoregulace, nosná kapacita prostředí, stres ekosystému, ekologická rovnováha.
Pro člověka: proces odciziování člověka přírodě, kdy začal a jak se projevuje, civilizační choroby (tělesné a duševní), kompenzace pomocí zelených terapií (gardenoterapie, canisterapie, felinoterapie atd.).

Základy ekologie a problematiky životního prostředí - informace základní (inovované oproti roku 2009)

25. února 2014 v 9:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.
SYLABUS
Předmět je rozdělen na tři logicky navazující celky: 1) základy ekologie, 2) úvod do problematiky životního prostředí a 3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (průřezové téma environmentální výchova a jeho postavení v RVP ZV).
Obsah jednotlivých bloků
1) Základy ekologie: biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, energetická kaskáda, ekosystém, dělení ekosystémů, dominanty, klíčové druhy, rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, biomy světa, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese.
2) Úvod do problematiky životního prostředí: největší problémy ž.p. (velikost lidské populace, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění, změny klimatu, odcizení od přírody), trvale udržitelný život - co může udělat jednotlivec nebo organizace, historie environmentalistiky ve světě, vládní a nadvládní strategie a dokumenty.
3) Úvod do environmentální výchovy: RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů, historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika.
CÍL
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o ekologii, environmentalistice a environmentální výchově budoucím učitelům (nebiologům), a to tak, aby byli motivováni a schopni průřezové téma environmentální výchova ve svých předmětech a oborech vyučovat.
POŽADAVKY
Zkouška bude písemná. Zápočet bude uznán za seminární práci, která bude zpracována v týmu optimálně tříčlenném (2-5 povoleno) - více v rubrice Základní informace pro všechny mé studenty.
ZÁKLADNÍ LITERATURA a studijní materiál
JANČAŘÍKOVÁ, K. Ekologie čtená podruhé. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2013.
Dále On-line rozcestník a vybrané filmy.
Literatura rozšiřující
JANČAŘÍKOVÁ, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu [online]. Enviwiki On-line zde.
ČINČERA, J. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. 116s.
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s.
MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.
LITERATURA PRO NADŠENCE
WILKE, R. J. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K ? 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

Soutěž o cenu děkana 2014

25. února 2014 v 9:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Oznamujeme, že se můžerte hlásit na SOUTĚŽ O CENU DĚKANA UK-PedF v Praze Za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí 2014, XXIV. ročník.

Přehlídka prací proběhne u příležitosti oslav Dne země
24. 4. 2014 od 10 h ve studovně KBES.

Přihlášku si vyzvedněte a odevzdejte do 20.4.2014 u sekretářky KBES či Dr. Jančaříkové

Přihlásit můžete jakoukoli práci v daném tématu (diplomovou, bakalářskou, ale i seminární a nebo lze přihlásit i dobrý počin či hudební nebo výtvarné dílo).Kombinovaní LS 2014

19. února 2014 v 13:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Sešli jsme se v úterý 18.2.2014 ve dvou blocích.

Průběh přednášky:
Dopolední blok
1) seznámení s předmětem, obsah předmětu, studijní literatura, rozcestník pro on-line studium, info, jak bude probíhat přezkoušení z předmětu,
2) důvody zařazení ekologie, environmentalistiky a EVVO do vzdělávacího systému (praktický, legislativní, pro dítě), model Údolí v lese, nosná kapacita prostředí, atd.
3) základy ekologie - příroda, ekosystém, nika, stabilita, populace, aj.,

Odpolední blok
1) Promítání filmu Silva Gabreta,
2) EVVO - obsah oboru, kde probíhá, kde je možné získat didaktické poznatky,
3) síť SEV Pavučina - interaktivní mapa členů,
4) Ekologická stopa - www.hraozemi.cz
5) Problémy ž.p. - jejich klasifikace - modelové případy
6) Film Příběh věcí
7) Zhodnocení, reflexe

MŠ Rybička

19. února 2014 v 13:21 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka pro UČITELKY (UČITELE)
ODkaz na článek o MŠ Rybička v Praze
http://www.skolkarybicka.cz/storage/files/49/Informatorium-kveten-2013.pdf

Prosím o kontrolu výsledků

7. února 2014 v 19:28 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Studenti, kteří byli na testu by všichni měli mít zapsané výsledky zkoušek. prosím o kontrolu. Stalo se, že výsledek jedné studentky se neuložil z mezipaměti nebo co.
V úterý je poslední termí!

Kazua rohů z nosorožců - CITEs

6. února 2014 v 13:12 | Pavla Říhová |  Filmy pro EVVO
Zdravím,
posílám pro zajímavost odkaz na včerejší investigativní reportáž o naší velké kauze nosorožčích rohů v ČR - pořad Očima Josefa Klímy 3.díl. Reportáž se jim opravdu moc povedla.

Konference STUŽ

5. února 2014 v 21:53 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj

5.část: Kateřina Jančaříková, Pedagogická fakulta UK


http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zuvx2-2067445

Útěk do divočiny

5. února 2014 v 20:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Recenze a tracker na film Útěk do divočiny.

Film Mickey 3d

5. února 2014 v 20:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde je odkaz na film Mickey_3D. Je beze slov. Jen s písní. Trvá necelé 4 minuty.

Film Grizly man

5. února 2014 v 20:46 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Film je dostupný na CD.

Film Z popelnice do lednice

5. února 2014 v 20:44 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde je odkaz na film Z popelnice do lednice. Zde je tracker filmu.

Ropná dieta

5. února 2014 v 20:40 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Reflexe filmu "Ropná dieta"
Film Ropná dieta se mi velmi líbil. Ihned po začátku mě zcela pohltil a já s napětím očekávala, co dalšího přinese. Líbilo se mi uvažování hlavního představitele a především jeho chuť a odhodlanost NĚCO udělat, změnit. I když si byl vědom faktu, že jen jeho snaha, jež lze přirovnat ke kapce vody v moři, nic nezmění. Bylo zajímavé poslouchat jeho názory, vize a sledovat průběh roční poutě rodiny. Ve filmu bylo skvěle vidět, že ačkoli se to zprvu zdálo skoro nemožné, postupnou snahou a úsilím se rodina neustále posouvala dopředu a nacházela nové možnosti a nová řešení. Tento film na mě ohromně zapůsobil. Byla v něm krásně viditelná soudržnost rodiny. A i když s vizemi manželka a děti nesouhlasily, byly ochotni podstoupit tuto zkoušku, kterou zvládly.
Myslím si, že kdyby každý člověk měl alespoň kapičku chuti, něco udělat, něco změnit, hlavního propagátora, svět by se opět poposunul a změnil. Moc mě však mrzí, že lidem je otázka životního prostředí naprosto lhostejná. V průběhu filmu jsem ve třídě zaznamenala spoustu poznámek vyjadřující nepochopení a možná i opovržení postojů hlavního propagonisty, jimiž se pokoušel změnit svou účast na ničení planety. Všechny tyto posměšné výstupy se mě hluboce dotýkaly a utvrdila jsem se v mém názoru, že lidé jsou "nějakou" ekologií naprosto nezasaženi a nezúčastněni.

Film Silva Gabreta

5. února 2014 v 20:38 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde se můžete podívat na webové stránky filmu Silva Gabreta, který se věnuje problematice kůrovce a přirozeného lesa na Šumavě. Film byl zakázán současnou správnou NP. Délka 27 minut.

Film Já Amia

5. února 2014 v 20:36 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde si můžete prohlédnout na film Já Amia o šestileté holčice, která žije v alternativní rodině.

Film Zeměloď pluje

5. února 2014 v 20:35 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Zde je možné shlédnot film Zeměloď pluje o stavbě energeticky soběstačného domu v ČR za pomoci známého architekta M. Reynoldse.
http://www.youtube.com/watch?v=mVFHa5xM9Io&feature=youtu.be

Film Příběh balené vody

5. února 2014 v 20:33 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde se můžete podívat na film Příběh balené vody, v originálním znění (aj) s titulky.
http://www.youtube.com/watch?v=HCkmY3YOxCw

Film Příběh věcí

5. února 2014 v 20:31 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde je odkaz na film Příběh věcí v českém dabingu.
http://www.youtube.com/watch?v=i1HRbDrWAX4&feature=fvwrel