Říjen 2013

ZS 2013 - denní a

8. října 2013 v 11:28 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Informace k předmětu Výchova k udržitelnému rozvoji ZS 2013 - denní

Úkoly do portfolia (postupně budou přibývat - z každé přednášky cca 2-3)
1) Pětilístek - reflexefilmu Příběh věcí (Co nového, s čím souhlasím, s čím nesouhlasím, změna v mém životě, co mi fil dal - přínos).
2) Kdy ještě přažané pili vodu z Vltavy
3) plivátko (kdo ho neviděl - podívá se)
4) vysvětlit termíny nosná kapacita prostředí a autoregulační schopnosti ekosystému a homeostáze na modelových situacích.
1. skupina - smrčky v lese (školka)
S použitím slov: konkurence, Darwinovy zákony (vnitrodruhový boj, nadbytek potomstva), světlo, živiny, stagnace růstu, pád lesního velikána, zrychlený růst, vysvětlete na modelu populace smrku v jehličnatém lese termíny: autoregulační schopnost ekosystému, nosná kapacita prostředí a homeostáze.
2. skupina - Křečci v kleci
S použitím slov: velikost klece, prolézačky, hračky, prostředí, narození mláďat, dospívání, agresivita, vstřebávání plodů, vysvětlete na modelu nekontrolovaného množení křečků v kleci termíny: autoregulační schopnost ekosystému, nosná kapacita prostředí a homeostáze.
5) Spočítat a vytisknout si vlastní ekologickou stopu na www.hraozemi.cz
6) Najít alternativu k dárku ke slavnostním příležitostem za řezané rostliny (dovážené letecky). Co bych rád dostal.
7) Dotýkané předměty - popište nějaký předmět, který se ve vašírodině dědí nejméně tři generace.


10.2013

Film Příběh věcí, Důvody UR (legislativní, konference OSN), Model Údolí v lese

15.10.2013
Film Příběh balené vody, Opakování z minula, aplikace Modelu Údolí v lese, Diskuse úkolů, Pilíře UR, Environmentální pilíř

22.10.2013
Film Zeměloď.

29.10.2013
Problematika řezaných květin a jejich dovozu z jiných států (Brazílie apod.). Výroba růží z listů loubince tříprstého dle návodu (viz foto). Studentská interpretace problému "Křečci v terrériu". Film O plastech v ptačích žaludcích5.11. Část filmu Architekt odpadu (kvůlivá české dráhy), Vancouver a okolí Karel Šimeček. Představení knihy Dcery Měděné ženy od Anne Cameronové.

12.11.2013
Četba z Dcery Měděné ženy, jak to vidím á, Amia. Kulturní pilíř UR.

19.11.2013
Ekonomický pilíř UR. Višňový sad.

26.11.2013
Exkurze po budově PEdagogické fakulty v M.D. Rettigové - z pohledu UR. Co je dobžře a co by šlo zlepšit. Studentská rada v místnosti v 436 "komnata nejvyšší potřeby" - možnost schůzky s tutory.

2.12.2013

11.12.2013
Kanaánský pes - aktivita AAE na modelovém příkladu. Návštěva Sangie.

17.12.2013
Film Grizly man - předvánoční promítání

7.1. - hodnocení na základě portfolia (pro ty, kteří navštěvovali přednášky)
Pro ty, kteří přednášky nemohli navštěvovat jsou vypsané termíny. Pro získání zápočtu je nutné dokázat znalosti - napsat test.

Dále např.
Jeden svět ve školách - půjčovna - Z popelnice do lednice.

ZS 2013 - denní

8. října 2013 v 9:50 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Přehled probraných témat přednášek předmětu Základy ekologie a problematiky ž.p. - denní ZS 2013

8.10.2013
Základní informace o předmětu, jeho obsahu, jak bude probíhat zkouška
Ekologie I. blok (ekologie, členění ekologie na subobory, odvětví a obory z ekologie odštěpené, člověk jako pozorovatel, základní termíny ekologie, příroda - její dělení, problematika definice a pojetí přírody)

15.10.2013
Základní informace o předmětu, jeho obsahu, jak bude probíhat zkouška (opaování pro nové studenty). Ekologie II blok - pedologie, toky energie, koloběhy látek.
Trezorový fllm Silva Gabreta o kůrovci a kalamitě v NP Šumava. Zde je další, na přednášce nepromítaný, kousek z dokumentu.

22.10.2013
Ekologická rovnováha, její narušení, rezilience, destabilizace, rezistence, stres, disturbance, člověk a zacházení s energií. Alternativní zdroje energie. Film Zeměloď. Příkald ZŠ Zbraslav - tepelné čerpadlo.

29.10.2013
Dělení Země na makroekosystémy. Zoogeografické oblasti. Biomy. Tundra, tajga, poušť, savana.5.11.2013
Mediterán a film Muž, který sázel stromy.

12.11. Tropický deštný prales. Tropický monzumovýá prales. Manrove. A jejich ochrana a problémy ž.p.

19.11.2013
Klasifikace problémů životního prsotředí. globální a lokální. znečištění vody, vzduchu, půdu,
změny klimatu, narušení potravních sítí. Zdroje znečištění (průmysl, zemědělství, doprava, turistika atd.).

26.11.2013
Historie ochranypřírody ve světě, Greenpeace, osobnosti ochrany přírody a přístupy ekocentrický, biocentrický a antropocentrický. film Mickey.

2.12.2013
Představitelé české ochrany přírody, EVVO - Doporučené očekávané výstupy

11.12.2013
Kanaánský pes - aktivita AAE na modelovém příkladu. Návštěva Sangie.

17.12.2013 promítání filmu Zachránil jsem (koupil jsem) deštný prales - o pralesích, jejic ochraně a kácení a také o projektovém vyučování a jednom konkrétním projektu ve Skandinávii.

7.1.2014 - poslední hodina - opakování

Dále se můžete podívat na
Vyprávění o lese s V. Cílkem
VUR
Narativní metoda Dutá vrba

ZS 2013 - kombinovaní

8. října 2013 v 9:45 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Informace o přednáškovém bloku 4.10.2013 předmětu Výchova k udržitelnému rozvoji pro kombinované studenty.

Témata: Údolí v lese, Čtyři pilíře UR, Environmentální pilíř, Kulturní pilíř, Ekonomický pilíř, Ekostopa.
Filmy: Já Amia, Příběh věcí
Inforamce pro získání zápočtu:
a) pro studenty, kteří byli na obou vyučovacích blocích po celou dobu
Portfolium s úkoly:
1) Můj dotýkaný, zděděný předmět - text na cca 1/3 A4
2) Změřit si vlastní ekologickou stopu na hraozemi.cz - vytisknout
3) Popsat vlastními slovy souvislosti mezi válkou ve Vietnamu a imigrací/emigrací Vietnamců (pomůže vám nastudovat si stránky sdružení Arnika)
4) Shlédnout film Zeměloď
b) pro studenty, kteří jeden z bloků vynechali
1) Prokázat, že si doplnili znalosti - napsat na 70% test ve vypsaných termínech
c) pro studetny, kteří oba bloky vynechali
1) Prokázat, že si doplnili znalosti - napsat na 70% test ve vypsaných termínech
2) zpracovat téma dle zadání formou seminární práce
Pozn. účast je chápána jako podpis + přítomnost po celou dobu. Ti, kdo odejdou po 1 h (ze 6), budou bráni jako nepřítomní a platí pro ně var. b či c.

Smutná zpráva - úmrtí profesora Martina Braniše

2. října 2013 v 18:41 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
S hlubokým zármutek oznamujeme ztrátu učitele, autora a vědce.

V pátek 27. září 2013 zemřel ve věku 61 let prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. Pohřeb se koná v pátek 4. října 2013 od 15 hodin v kostele sv. Gotharda v pražském Bubenči.