Prosinec 2010

Vše nej do nového roku

28. prosince 2010 v 13:45 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Milí a vážení čtenáři těchto stránek!

Posílám Vám přání všeho nej a hlavně zdraví a radosti a odkaz na inspirující videoklip.

Ať Vás potěší!

KJ

Zápočet ZS 2010

20. prosince 2010 v 17:52 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Informace o tom, jak získat zápočet:

a) pro ty, tkeří se účastnili přednášek a budou předvádět portfolio 6.1. od 9 h.

b) pro ty, kteří se neúčastnili přednášek bude probíhat ověřování znalostí ve stejný den (6.1.) formou testu od 8 hodin. Je to normální termín v rozvrhu - zápočtový týden, takže doufám, že se dostaví všichni, kdo o zápočet stojí.

termíny zkoušek ZS 2010 vypsány

20. prosince 2010 v 17:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Milí studenti!

Již jsou v erudiu vypsány termíny zkoušek. Je jich hodně, podívejte se na ně a přihlašte se.
V únoru si budu brát dovolenou.

Zkouška bude probíhat písemně (vzhledem k velkému množství zapsaných to jinak nejde) - formou testu se čtyřmi nabízenými odpověďmi (a jednou správnou).

S sebou si vždy vezměte psací potřeby a arch A4 čistého papíru.

Prosím o dochvilnost, resp. být na místě pár minut předem, protože se otázky budou promítat v PP. Tj. pro pozdě příchozí není jiná možnost, než přijít jindy.


K. Jančaříková

Esej: Vývoj lidstva a udržitelný rozvoj

16. prosince 2010 v 11:41 | Jitka Bajerová, studentka |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Co nám přinesl vývoj lidstva? Nabízí se jednoduchá odpověď. Přinesl s určitostí značný rozvoj vzdělanosti, nastal jednoznačně velký pokrok ve vědě a technice. Tím se zvýšila životní úroveň obyvatelstva. Plynutím času se též celkově zkvalitňovala zdravotní péče. Díky očkování se omezil výskyt infekčních onemocnění, snížila se úmrtnost novorozenců i obyvatelstva. Nelze opomenout prosazování lidských práv a svobod.
Jsou nežádoucí vlivy tohoto vývoje? Dokážu si odpovědět celkem jasně, že ano. Snažíme se omezit činnosti, které mají vliv na poškozování životního prostředí? Uvědomujeme si, že jsou jen jisté limity, které nám životní prostředí dává pro naši činnost? Přemýšlíme dost o tom, že nežijeme na neomezeném prostoru s neomezenými zdroji? Umíme s nimi hospodařit? Odpověď je jednoduchá. Víme, že kapacita životního prostředí je omezená, ale často se tak nechováme. Současný svět se především soustřeďuje na hmotné statky a obrovskou spotřebu všeho co nám příroda poskytuje. Díky nadměrné výrobě a produkci došlo ke znečišťování a hromadění odpadů. Nežijeme ve zdravém prostředí, dost se zavírají oči nad problémy. Mnoha lidem chybí přirozený a pokorný vztah k přírodě, vše přepočítávají hlavně na peníze. Dále máme značné rezervy být šetrní k přírodě, ke krajině, ke všemu živému. Jednoduše řečeno, vývoj lidstva oslabil přírodní zdroje Země.
Dochází k rychlému čerpání přírodních zdrojů, je velká produkce množství odpadů, je neúměrně vysoká spotřeba všech zdrojů surovin, je nadměrná spotřeba energie. Je tento stav možný nadále udržet pro další rozvoj? Ohrožujícím faktorem je bezesporu chudoba. Ještě stále poměrně velká část obyvatelstva na naší planetě žije v chudobě, lidé umírají hladem. Protože si chtějí zachránit holý život, ničí přírodu. Ohrožujícím faktorem je, že se stále více prohlubují rozdíly mezi chudými a bohatými. Bohužel zanikají i některé národní a místní kultury a tak přirozeně dochází ke ztrátám kulturního bohatství lidstva.
Člověk ničí živé organismy, nepříznivě tak tedy ovlivňuje podmínky pro existenci života. Znečišťujeme ovzduší, narušujeme ochrannou ozonovou vrstvu, dochází ke změnám klimatu. Kácíme lesy, půda vysychá, klesá množství humusu v půdě. Bylo by načase už hledat harmonii mezi námi lidmi a přírodou, společností a životním prostředím. Uctívejme více život a přírodu.
Všude se píše o tom, že problematika udržitelného rozvoje se objevuje ve sféře sociální, ekonomické, environmentální a kulturní. Po celé dějiny lidské civilizace dobývaly nové kolonie, hledaly nové přírodní zdroje, úložiště, odbytiště a dodávaly do prostředí dodatkovou energii. Civilizace tedy žila na dluh prostoru, ale díky setrvačnosti přírodních i společenských procesů též na dluh času.
Lidé mají právo na kvalitní život, ale při plném respektování limitů životního prostředí. Jsou naštěstí lidé, kterým není lhostejná naše planeta a usilují o regeneraci a ochranu přírody.

Fish banks

14. prosince 2010 v 10:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Milí studenti a studentky!
Připomínám, že předvánoční přednáška Výchovy k udržitelnému rozvoji bude probíhat alternativní formou - zahrajeme si simulační hru Fish banks, kterou vymysleli a vyrobili manřelé Meadowsovi s kolegy především ze známého Římského kruhu.

Připravili jsme hru pro čtyři flotily, které mají min. počet 4 a max. počet neurčen námořníků.

Věřím, že se pobavíme a že získáme zkušenosti (nejen) pro práci s žáky.


Těším se na Vás.

K. Jančaříková

Zpráva o soutěži 2010

8. prosince 2010 v 9:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Zpráva o 20. ročníku soutěže o cenu děkana UK - PedF Praha za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (2010)

V pátek 3.prosince se od 10 do 12 h v posluchárně 103 v ulici M.D. Rettigové uskutečnil 20. ročník soutěže o cenu děkana UK - PedF Praha za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí, která je každoročně vyhlašována vedoucím Centra environmentálního vzdělávání a výchovy.

V letošním roce bylo pro soutěž doporučeno vyučujícími a autory přihlášeno devět prací. Z toho tři práce seminární, dvě práce diplomové a čtyři práce bakalářské.

Poradní komise složená z pracovníků Pedagogické fakulty (ing. Jan Andreska, Ph.D., doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., doc. ing. Jitka Vodáková, CSc.) a zástupce z Centra pro otázky životního prostředí UK (RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.) se sešla 30. listopadu k organizačnímu zajištění soutěže a k předběžnému hodnocení prací. S jejími závěry se později (okamžitě po návratu ze zahraničí)
seznámil a svým poradním hlasem přispěl (jako každoročně) i doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Letos se poprvé - ze zdravotních důvodů (rekonvalescence po operaci) - soutěže neúčastnila zakladatelka RNDr. Eva Lišková, CSc.

Studenti na veřejné prezentaci v pátek 3. prosince představili své práce osobně. Po jejich prezentacích se komise (v mírně oslabeném složení - Dr. Dlouhá se omluvila) sešla ještě jednou ke krátké poradě a následně vyhlásila výsledky.

V kategorii práce bakalářské a diplomové - učitelství pro 2. st. a střední školy získala Klára Maratová, Bc. 1. místo s prací Lýkožrout smrkový na území NP Šumava. Martin Mejzr, Bc. získal 2. místo s prací Pes domácí a okolnosti jeho domestikace a Markéta Jechová 3. místo s prací Vývoj technologií čištění odpadních vod.

V kategorii práce bakalářské a diplomové - předškolní pedagogika získala 1. místo Magdaléna Kapuciánová se zúčastnila soutěže s prací Lesní mateřské školky a Ludmila Navrátilová, Bc. 2. místo s prací Environmentální projekt v MŠ a získala 2. místo. Třetí místo nebylo uděleno (nepřítomnost soutěžící).

V kategorii práce seminární na téma "Moje místo, resp. místa" získaly studentky Klára Horáčková, Pavla Fialová, Veronika Schwarzová 1. místo (jejich práce byla vystavena na http://www.youtube.com/watch?v=0ZzT0Ovo72M), 2. místo Veronika Jelínková a 3. místo Tereza Merhautová.

Všichni účastníci dostali osvědčení o účasti a věcné dary (knihy a další materiály s EVVO tématikou). Autoři nejlepších prací získávají finanční odměnu.

Na závěr bych ráda vyslovila poděkování paní děkance Doc. PaedDr. Radce Wildová, CSc. za stálou podporu a za přidělení obvyklé každoroční finanční dotace ve výši 10 000,- Kč na odměny studentům. Dále poděkování vedoucímu katedry biologie a environmentálních studií za účast a příslib podpory i do dalších let. A také všem (výše zmíněným) členům poradní komise za účast, zájem a pomoc s organizací soutěže. Za věcné dary děkuji ing. P. Holému (Magistrát Hl. m. Prahy), Mgr. J. Pírkové (Automat), RNDr. V. Teodoridisovi, Ph.D. (KBES).

Kateřina Jančaříková