Říjen 2010

Dendrologické měření

31. října 2010 v 4:13 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Aktivity, projekty, pokusy z dílny K.Jančaříkové

Návod hodnocení stromů:


Sadovnická hodnota
vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z hlediska zahradní a krajinářské architektury; shrnuje soubor několika faktorů (estetický, ekologický, fyziologický, biomechanický …).


ohodnocení body
charakteristika i doporučení
5 - velmi hodnotný strom
- bez poškození, velikostně plně rozvinutý, typického tvaru,
- svou funkci může plnit na stanovišti řadu desetiletí,
- zachovat ve všech případech.
4 - nadprůměrně hodnotný strom

- zdravý, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu,jen nepatrně narušený,
- předpoklad rozvoje po řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality,
- odstranit lze jen ve výjimečných případech.
3 - průměrně hodnotný strom

- zdravý resp. mírně poškozený, bez chorob a škůdců, které by se mohly rozšiřovat, tvarově může být odlišný od charakteristiky druhu,
- s předpokladem dlouhodobé nebo alespoň střednědobé existence,
- ponechat dalšímu vývoji, odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje.
2 - podprůměrně hodnotný strom
- poškozený, prosychající, ale bezprostředně neohrožující bezpečnost,
- obvykle jen s předpokladem poměrně krátkodobé existence v přijatelném stavu, nepřesahující většinou 20 let,
- postupné odstranění, výjimkou jsou stromy unikátní, památkově chráněné apod.
1 - velmi málo hodnotný strom

- velmi silně poškozený, nemocný, odumírající, odumřelý, ohrožující bezpečnost,
- obvykle bez předpokladu byť jen krátkodobé existence,
- okamžitě k odstranění.

Pozn. + za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince příznivějšího hodnocení, - za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince horšího hodnocení.
Pomůcky a potřeby:

GPS - zaměření bodů a mapek

výškoměr

metry krejčovské

psací a kreslící


Dendrometrické veličiny

Průměr kmene:
se vypočítává z obvodu kmene změřeného ve výšce 130 cm nad zemí, uvádí se v cm
(vzoreček pro nematematiky: poloměr = obvod : 2π)


Průměr koruny:
se získává průměrem z pěti měřeních šíře koruny zemi pod korunou, uvádí se v metrech


Výška stromu:
získáno průměrem ze třech měření pomocí výškoměru, uvádí se v metrech

Věk (roky):

získáno odhadem
1. 1 - 20 let
2. 21 - 40 let
3. 41 - 60 let
4. 61 - 80 let
5. 80 a více let

Koruna:


- tvar koruny ( stanovuje se pro výpočet objemu)
1 - kuželovitá,
2 - zaoblená,
3 - kulovitá
- výška koruny (stanovuje se pro výpočet objemu), získáno ze třech měření výškoměru, uvádí se v metrech

Zdravotní stav
1. evidentně špatný (mrtvý stojící strom)
2. špatný (strom je nemocen, napaden škůdci, dřevokaznými houbami)
3. dobrý (strom není napaden, ale neprosperuje, je v blízkosti jiných stromů nebo objektů)
4. velmi dobrý (strom je zdravý)
5. vynikající (strom je zdravý, má dostatek prostoru k dalšímu růstu, plodící)

Stabilita
1. riziková (strojí na skále a váha koruny je větší, než kořenového sytému, riziko pádu či vývratu je velké)
2. potencionálně riziková (strom je v terénu, ve kterém hrozí jeho pád, vyvrácení, ale ne okamžité)
3. bez rizika (strom je v terénu, ve kterém nehrozí jeho pád či vývrat, a v dobré kondici)

Společenská hodnota
(vytvořte si vlastní kritéria pro rozřazení do tří skupin a zapište si je zde, podle nich hodnoťte všechny stromy ve Vašem území)

Hodnocení stromů - FORMULÁŘ


Evidenční číslo: (viz grafická příloha, čili mapka)
GPS zaměření


Český a latinský název stromu (určete)


Sadovnická hodnota (1 - 5)
Dendrometrické veličiny

Průměr kmene:


Průměr koruny:


Výška stromu:

Věk (roky):

1. 1 - 20 let
2. 21 - 40 let
3. 41 - 60 let
4. 61 - 80 let
6. 80 a více let

Koruna:


- tvar koruny ( stanovuje se pro výpočet objemu)

1 - kuželovitá
2 - zaoblená
3 - kulovitá


- výška koruny (stanovuje se pro výpočet objemu), získáno ze třech měření výškoměru


Zdravotní stav (1 - 5)

Stabilita (1 - 3)

Společenská hodnota (1 - 3)

Sraz 30.10.

28. října 2010 v 22:31 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"

Dobrý den!
Zdá se, že studetnům nedošel hromadný e-mail, protože se ptají na místo srazu. Informuji tedy opět hromadným e-mailem, na svých webových stránkách a i zde.
Sejdeme se v sobotu 30.10. na autobusové zastávce Na pazderce (z M Kobylisy tam jednou autobusy 102 a 144) v 9 - 9.15 hodin ráno.
S sebou: lupa, sáček nebo taška na sběr  zajímavostí, krejčovský metr nebo pásmo, klíč na určování českých stromů a křovin, jídlo a pití na celou dobu, jízdenku na MHD (nebo průkazku - permanentku).
Půjdeme Drahaňským údolím, podle možností (hledání Aničky) a pokud se nestane něco mimořádného, přejedeme přívozem do podbaby, kde se podíváme na Šárynku. Rozchod kolem 14.30 v Podbabě. Čeká nás mj. dendrologické praktikum.
Odtud je dobré spojení na M Dejvická nebo do Stromovky či přívozem zpátky (k ZOO).

Chcete si mne vybrat jako vedoucího BP nebo DP:

20. října 2010 v 19:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Základní informace pro všechny MÉ STUDENTY
Milí studenti!

V současnosti mám bakalandů a diplomantů opravdu hodně.

To ovšem za určitých podmínek nemusí znamenat, že bych Vás musela odmítnout.

Pokud máte předběžný zájem psát pod mým vedením práci, tak
a) podívejte se do rubriky "Diplomanti a bakalářští" na pokyny k vypracování práce,
b) podívejte se do Erudia na mnou vypsaná témata a zamyslete se, zda by se Vám nějaké nelíbilo,
c) můžete si vypracovat vlastní návrh diplomové práce - ten si přeneste k prvnímu pohovoru. V návrhu musí být osnova (správná struktura práce) a k jednotlivým bodům několik podbodů jako obsah. Student také odbornou literaturu, ze které by rád vycházel.


Přednost mají studenti, kteří
a) již projevili zájem o některé z témat environmentální výchovy,
b) u mne psali bakalářskou práci (a byla jsem s nimi spokojená),
c) se ozvou včas, tj. ne několik málo měsíců před termínem odevzdání.

Struktura BP či DP

20. října 2010 v 19:11 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Diplomanti a bakalářští
Vybrané příklady možných variant struktury DP:

Varianta A

Obsah
Abstract (v anglickém jazyce doplněný překladem názvu práce do anglického jazyka)
Úvod
1. Stav poznatků o řešené problematice (teoretická východiska)
2. Problematika, cíl a pracovní hypotéza
3. Metodika práce a použitý materiál
4. Výsledky
5. Diskuse
6. Závěr
7. Seznam použité literatury
8. Přílohy

Varianta B

Obsah
Seznam tabulek, obrázků a grafů
Abstract (v anglickém jazyce doplněný překladem názvu práce do anglického jazyka)
Úvod
1. Vymezení problematiky
2. Cíl práce, hypotéza
o Přehled a zhodnocení prostudované literatury
3. Metodika práce
4. Výsledky
5. Diskuse
6. Závěry
7. Seznam použité literatury
8. Přílohy

Varianta C
Obsah
Abstract (v anglickém jazyce doplněný překladem názvu práce do anglického jazyka)
Úvod
1. Teoretická východiska práce
2. Vlastní výzkum
3. Vymezení cíle, úkolů a formulace hypotéz
4. Charakteristika a popis výběrového souboru
5. Metody
6. Výsledky
7. Interpretace
8. Diskuse
9. Závěry
10. Použitá literatura
11. Přílohy

Podle nové vyhlášky děkana je stanovená minimální délka BP/DP prací, a to:
pro BP 72 000 znaků včetně mezer, pro DP 108 000 znaků včetně mezer. Vždy se jedná jen o stránky práce, tj. bez "stránek okolo" (nezapočítává se úvodní strana, anotace, anglická anotace, obsah, přílohy, seznam literatury), nezapočítávají se ani grafy a tabulky a fotografie. Stejně tak se nepočítávají mezery "nadbytečné, uměle vytvořené"" tj. volné řádky mezi odstavci apod.

Prosím dejte si na to pozor!

Hledá se "Pedagog pro Lesní klub Živáček"

20. října 2010 v 14:32 | Katerina Venzarova |  Přírodní (lesní) pedagogika
Pedagog pro Lesní klub Živáček Živa o.s. hledá pedagoga se zájmem o Lesní mateřské školy pro připravovaný Lesní klub v Praze 10 - Kolovratech, který by měl zájem se podílet na projektu a připravovat program pro děti. Lesní Klub je plánován od jara (březen/duben) 2011 na počátku 2-3 týdně. Co požadujeme: - zkušenosti s prací s předškolními dětmi - zájem o Lesní mateřské školy, ochota být venku s dětmi za každého počasí - zájem o jiné alternativní pedagogické směry (Waldorf, Montessori, aj.) - přístup k dětem dle zásad Respektovat a být respektován (absolvování kurzu alespoň v průběhu práce, přečtení knihy) Více informací na tel: 777 561 776 nebo 724 051 943, nebo na info@kontaktnirodicovstvi.cz

Do portfolia k VUR

20. října 2010 v 13:21 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Úkoly do portfolia (pro ty, kteří víceméně chodí na přednášky):


1) Zpracovat esej na vývoj lidstva a udržitelný rozvoj, klíčová slova: lidstvo, dějiny, pokrok, zdroje, dodatková energie, plynutí času, vývoj…Rozsah ½ - ¾ formátu A4, velikost písma 12, ilustrace vlastní možné.

2) Popsat tři vybrané aktivity (k vysvětlení termínů "mez únosnosti", "ekologická rovnováha", "stres ekosystému" - jak jsme je dělali na seminářích).

3)  Popsat (i anonymně) jednoho enviro-altruistu a jednoho enviro-egoistu ze svého okolí (5 - 10 vět na jednoho).

4) Popsat tradiční výrobu nějakého konkrétního výrobku tak, aby co nejvíce bylo vše zacykleno. Srovnat, jak se výrobek vyrábí dnes (cca 1/4 A4).

5) Vyplnit pracovní listy z brožurky "Co je ekologické nemůže být ekonomické" doc. H. Scholleová (projekt Alma Mater).

6) Představ nějak konkrétní předmět, který jste zdědili, vyjádři, jaký máš k němu vztah (dotýkané předměty). Viz úkol "charakteristiky postav z višňového sadu".

7) změřte si vlastní ekologickou stopu. Jste s ní spokojení? Je vyšší nebo nižší, než je obvyklé? Jak byste ji mohli snížit? Kam až je rozumné zajít? (napište cca 1/2 A4 formátu).

8) Napite seznam Vám nejbližších obchodů, kde můžete nakoupti Fair Trade (potraviny a oděvy).


9) Reflexe filmu Příběh věcí (alá kritika).

10) Vytvořte seznam Vašich nejbližších obchodů, kde lze nakupovat Fair trade výrobky, a to potraviny a oděvy.


11) Napište své postřehy ze hry Fish bank (½ až ¾ A4 stránky). Pozn.
Pokud nerozumíte zadání, je to asi proto, že jste nechodili nebo ještě nebyli na  přednášce, tkerá se k tématu a úkolu do portfolia váže.
Informace iondividuálně nemůžu e-mailem poskytovat - mám přes 300 studentů). Tj. buď se zeptejte na přednášce a nebo spolužáků. Nebo se připravte na test.

BZ kurz 20.10.2010

20. října 2010 v 12:56 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Botanicko-zoologický kurz"
Dnes jsme se sešli v Brandýse.
Pro získání zápočtu je potřeba
a) účast na kurzu (ještě je jedna možnost v tomto semestru, a to v sobotu 30.10. (na Malé skále v Praze)
b) dendrologická aktivita s žákiy 1. stupně (uskutečnit a na cca 1/2 A4 formátu popsat),
c) popsat "zda je možné nebo nemožné na vaší škole chodit na vycházky, zákon, novela atd. - jak jsme  o tom mluvily. (cca 5 - 10 vět podel skutečnosti).

Giorgiutti Jan

18. října 2010 v 10:32 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CŽV - VÝUKA PRO HLOUBĚTÍN
Speciální pedagogika
PORUCHA AUISTICKÉHO SPEKTRA, strukturalizace dne a problémy čtení dětí na ZŠ praktické

Zadání říjen 2010
odevzdání duben 2011 

Domluva:
- přečte si informace na wëbových stránkách, vybere si strukturu
- každý měsíc bude informovat o - v prvním mailu pošle strukturu BP a postup výzkumu

Nápad výzkumu
- cca 5 dětí - gentetická metoda čtení a 5 dětí syntetickoanalytická metoda čtení - porovnat výsledky v testu standartizovaném
- pokud všichni ve škole čtou genetickou metodou, tak zjistit, zda ty nejlepší čtenáře rodiče náhodou nepodporují synteticko analytickou metodou

Odpadá výuka z důvodu praxí

14. října 2010 v 18:59 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Výchova k udržitelnému rozvoji
Milý studenti!

Z důvodu souvislé oborové praxe většiny posluchačů předmětu je předmět VUR od 14.10 nevyučován (viz rozvrh v Erudiu - červené pole).

Nejbližší setkání je 11.11.

K. Jančaříková

Kučerová Libuše

12. října 2010 v 8:01 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Diplomanti a bakalářští
Canisterapie a její využití v práci s handikepovanými

Zadáno říjen 2010, předběžně domluveno jaro 2010
Studijní obor: Vychovatelství UPRPŠ

Mezinárodní konference Děti a zahrada 8.-9.10. v Kremsu

10. října 2010 v 19:54 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Zúčastnila jsem se úžasné mezinárodní konference "Děti a zahrada" jako jeden ze zvaných řečníků.
Všechny přednášky i dílny byly zajímavé. Má přednáška měla prima ohlasy. Podařilo se mi navázat celou řadu vzácných českých i zahraničních kontaktů na kolegy - výzkumníky i učitele z praxe.

A hlavně jsem měla s účastníky možnost navštívit dvě úžasné mateřské školky s nádhernými zahradami a neuvěřitelným interiérem. Přivezla jsem si fůru fotek a materiálů, které mohu využívat ve výuce.
V rámci dílen jsme se naučili vytvářet domečky a úkryty z vrbového proutí.


Vrbový domeček


PROGRAM konference
Pátek, 8. října 2010
9.00 Registrace a občerstvení

Dopoledne (10.00 - 13.00 hod.)
Zahájení a představení projektu - pan Mgr. Wolfgang Sobotka, zástupce zemského hejtmana, pan Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro životní prostředí, informace a územní plánování, paní Mag. (fh) Lisa Anastasia Krcma MA, vedoucí projektu Přírodní zahrady bez hranic
·        Co se dítě může naučit na zahradě - PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (Karlova universita Praha, vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy)

·        Kampaň Královské zahradnické společnosti (RHS) za školní zahrady - Dr. Ruth Taylor  (bývalá vedoucí oddělení vzdělávání RHS)

Polední bufet (13.00 - 14.30)

Odpoledne (14.30 - 18.00)

·        Veřejné zahradní prostory pro děti - Patrick Cullina  (Highline NYC, ředitel zahradnictví)   


·        Prohlídka dvou přírodně vedených mateřských škol v Kremsu

Večeře a večerní program (19.00-22.00)

·        Večeře a přeshraniční výměna zkušeností v restauraci Heuriger Müllner
·        Noční prohlídka města Krems (21 hod.)


Sobota, 9. října 2010

Dopoledne (9.00 - 12.00 hod.)

·        Zahradní terapie pro děti - Andreas Niepel  (zahradní terapeut - klinika Holthausen)  

·        Zahrady pro děvčata a chlapce - DI Heide Studer (Tilia - kancelář pro krajinné plánování)
·        Přírodní zahrada, prostor k dětským hrám a ke sbírání zkušeností - Heide Bergmann (autorka knih o zahradě,  vedoucí ekologické stanice Freiburg)  

Polední bufet (12.00 - 13.00)

Odpoledne (13.00 - 16.00)

Praktické zahradní dílny:
·        vrbové stavby svépomocí
·        zahradní příbytky pro užitečné organismy
·        kompost a spol.
·        stavba vysokého záhonu
·        zahradní hry pro děti

Moderace: DI Thomas Steiner, Msc

Celá akce bude tlumočena do němčiny, češtiny a angličtiny!

Pro dálkové studenty ZS 2010

4. října 2010 v 6:28 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Vybrané problémy životního prostředí pro biology
Milí studenti!

Čeká nás za dva týdny společná sobota. Není vás mnoho zapsaných, mnozí z Vás jste šikovní učitelé (např. kolega Kost :-) takže to bude nepochybně milé setkání.

Vzhledem k tomu, že se uvidíme jen jednou a máte odevzdat práci k získání KZ,
oslovuji Vás s dvěma úkoly.

a) nastudujte si literaturu na http://cevv-uk-pedf.blog.cz/ a především na http://www.enviwiki.cz/wiki/Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy (především druhou kapitolu)

b) vyberte si téma, které se dotýká životního prostředí a jeho ochrany, které Vás zajímá a které budete umět spolužákům přednést  a zpracovali ho na cca 10 - 15 minutovou prezentaci. Téma se mnou prosím diskutujte e -mailem, aby se nám nějaké z témat neopakovalo nebo aby téma nebylo příliš vágní ("odpady"). vyberte si něco opravdu zajímavého, co nezná každý školák. (Vágní věci nechte na mně).

Těším se na shledanou.


Přihlášené práce:
Vojtěch Veverka: Kyselé deště a jejich negativní dopady na vegetaci (bylinné patro v Jeseníkách a v Orlických horách)


KJ