Leden 2010

Projekt ALMA MATER zahájen

31. ledna 2010 v 11:15 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  ALMA MATER
S radostí oznamujeme, že 1.2. 2010 byl zahájen dvouapůlletý projekt na další vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje.

Všechny kurzy i exkurze budou akreditovány a po celou dobu projektu budou mít učitelé účast na nich zdarma.

Po ukončení projektu budou úspěšné kurzy převedeny do nabídky Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství, kde budou reakreditovány a dále realizovány (již za úplatu ze strany učitelů).


Více informací naleznete (postupně) na webových stránkách projektu.

Základní informace (literatura, sylabus)

29. ledna 2010 v 13:47 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0602195 Environmentální výchova
Anotace
Historicko-sociologické pozadí tzv. zeleného hnutí. Legislativa EVVO a VUR. Cíle EV (a VUR). Metody práce v EV. Projekty (nabídka aktivit a činnností). Lestní pedagogika. Zoorehabilitace. Evaluace EV.
Sylabus
Sylabus
1. Úvod do předmětu - Současná legislativa, RVP ZV.
2. Historie EV - Historie EV ve světě, Historie EV v ČR - nestoři EV, Střediska EV.
3. Síť středisek SEV v ČR.
3. Cíle EV.
4. Metody práce v EV - informální vzdělávání, práce s přírodním materiálem, narativní metoda.
5. Projekty (ukázky).
6. Zooasistence.
7. Lesní pedagogika.
8. Kvalita a efektivita EV - nástroje hodnocení např. testy Ekogramotnosti (MSELI, NEP), IAT - metoda implicitních asociací, aj.
Studenti budou mít možnost se zúčastnit (mimo rozvrh - společně se studenty denního studia) exkurze:
  • Dětský dopolední klub Šárynka alá lesní školka (Podbaba)
  • Záchranná stanice ohrožených živočichů (Jinonice)
  • vybrané SEV či ekocentrum (Toulcův dvůr/Tereza/Ekodomov)
Cíl předmětu
Cíle predmětu je seznámení studentů s obory environmentální výchova a výchova k trvale udržitelnému rozvoji a (především) aplikace těchto oboru ve výuce na prvním stupni ZŠ v souladu s RVP ZV.
Literatura
Jančaříková, K. Ekolístky, 2004.
Jančaříková, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí, 2009.
Máchal, A. Špetka Dobromysly.
Burešová, K. Učíme se v zahradě, 2007.
Veškeré informace studenti naleznou na http://cevv-uk-pedf.blog.cz,
zde jsou i on-line odkazy na literaturu a projekty.

Základní informace (sylabus, literatura atd.)

29. ledna 2010 v 13:46 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět O01302195 Environmentální výchova
Anotace
Historicko-kulturní pozadí - potřeba vzniku EV, VUR, aj. aktivit zaměřených na výchovu k ochraně přírody. Cíle EV. Legislativa. Pavučina (síť středisek EV), SEV. Metody práce v EV. Projekty v EV (ukázky). Zoorehabilitace. Lesní pedagogika (lesní MŠ).
Sylabus
Sylabus
1. Úvod do předmětu - Současná legislativa, RVP ZV.
2. Histrorie EV - Historie EV ve světě, Historie EV v ČR - nestoři EV, Střediska EV.
3. Síť středisek SEV v ČR.
3. Cíle EV.
4. Metody práce v EV - informální vzdělávání, práce s přírodním materiálem, narativní metoda.
5. Projekty (ukázky).
6. Zooasistence.
7. Lesní pedagogika.
8. Kvalita a efektivita EV - nástroje hodnocení např. testy Ekogramotnosti (MSELI, NEP), IAT - metoda implicitních asociací, aj.
Po domluvě se studenty budou zorganizovány exkurze:
  • Dětský dopolední klub Šárynka alá lesní školka (Podbaba)
  • Záchranná stanice ohrožených živočichů (Jinonice)
  • vybrané SEV či ekocentrum (Toulcův dvůr/Tereza/Ekodomov)
6. Potřeba diferenciace EV na profesionální a laickou (7.4.2009)
7. Environmentální etika (14.4. 2009)
8. Představení konkrétních projektů EV (21.4. 2009)
9. Udílení zápočtů (28.4.2009)
Metody výuky
Přednásky probíhají formou interaktivní výuky. Diskuse o probíraných tématech. Studenti jsou vedeni k týmové práci. Po domluvě můžou až tři bloky probíhat mimo prostor fakulty - návštěva ekocenter, botanické zahrady apod.
Literatura
Jančaříková, K. Ekolístky, 2004.
Jančaříková, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí, 2009.
Máchal, A. Špetka Dobromysly.
Burešová, K. Učíme se v zahradě, 2007.
Veškeré informace studenti naleznou na http://cevv-uk-pedf.blog.cz,
zde jsou i on-line odkazy na literaturu a projekty.

Slavnostní uzavření jedné etapy - slavnostní začátek další

15. ledna 2010 v 18:11 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.

Pedagogika pod širým nebem : hnutí Friluftsfrämjanden v České republice

14. ledna 2010 v 13:20 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Anotace:
Článek představuje pedagogiku pod širým nebem. Věnuje se historii i současnosti. Předkládá závěry výzkumu příčin skutečnosti, že děti v České republice chodí ven stále méně. Seznamuje čtenáře s českými i zahraničními výzkumy, které dokazují, že výuka ve venkovních prostorách je pro žáky či studenty přínosná zdravotně i sociálně, a že žáci či studenti vzdělávání venku, nemají méně znalostí a dovedností. Ve článku jsou také představeny první kluby či občanská sdružení "alá lesní mateřské školky", které v posledních několika letech vznikly a také další příklady dobré praxe. Na závěr je vyslovena prognóza, totiž, že podobných zařízení bude v ČR velmi přibývat.

Vyjde brzy v Sedmé generaci.Hypotéza biofilie Edwarda O. Wilsona

14. ledna 2010 v 12:26 | Jana Krčmářová |  Články odborné
Mezidisciplinární dialog je jedním z klíčových předpokladů pro pochopení současné environmentální krize a hledání jejích možných řešení. Bariéry mezi jednotlivými disciplínami však zůstávají silné, což vede k častým dezinterpretacím práce "těch druhých". Evolučně ekologická hypotéza biofilie amerického biologa Edwarda O. Wilsona (Wilson 1984) přináší zajímavý náhled na možné příčiny lidského vnímání, rozumění a chování se vůči různým přírodním jevům. Má silný environmentální náboj a klade si podobné otázky jako nový aplikovaný obor psychologie, tzv. ochranářská psychologie (angl. conservation psychology). Následující článek přináší výklad hypotézy biofilie ve světle celku díla E. O. Wilsona jakožto zajímavé součásti sociokulturního niveau druhé poloviny 20. století.


Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR

14. ledna 2010 v 12:23 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Články odborné
Článek stručně představuje teorii rozličných inteligencí Howarda Gardnera a tzv. inteligenční spektrum. Podrobně se věnuje tzv. osmé - přírodovědné inteligenci. Nabízí rešeršní přehled jejích projevů, který poslouží k vytvoření diagnostiky tohoto nadání. Diskutuje postavení dítěte s přírodovědnou inteligencí ve třídě, škole i v rodině. Upozorňuje na problematiku hodnocení a navrhuje dbát na to, aby hodnocení bylo tzv. spravedlivé i k inteligencím (jako je např. portfoliové hodnocení). Upozorňuje na skutečnost, že k rozvíjení přírodovědné inteligence jsou v současnosti nezbytné mimoškolní a zájmové aktivity. A představuje dvě z nich - Sněm dětí ČR a Projekt Krajina domova. Článek obsahuje 9 kazuistik (vybraných z literatury i z vlastních výzkumných záznamů).


Citujte takto:
JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Přírodovědná inteligence : Diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR. Envigogika. COŽP UK-PedF Praha : 2009. ISSN: 1802-3061. Dostupné na http://envigogika.cuni.cz/index.php/cs/texty/2009

Zooasistence v pedagogické praxi

14. ledna 2010 v 12:18 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Speciální terapie za pomoci zvířat - výuka pro katedru speciální pedagogiky
Rozvoj terapeuticky nebo pedagogicky podporovaných humánně-animálních interakcí se stává ve všech zemí EU jednou z cest zmírňování prohlubujícího se odcizování člověka přírodě. Tento článek seznamuje s terminologií a problematikou zooasistence a představuje kvalitativní výzkum uskutečnění na školách v České republice, který upozorňuje na spontánní trend "návratu k chovatelství" na českých školách, upozorňuje na jeho rizika a doporučuje prostředky, jak zefektivnit tuto AAE (Animal Assisted Education). Na základě zde prezentovaného výzkumu byl vytvořen na Pedagogické fakultě UK v Praze postgraduální kurz Potenciál zooasistencí v pedagogické praxi, který byl akreditován MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání.


Citujte:
JANČAŘÍKOVÁ, K. Zooasistence v pedagogické praxi. Envigogika. COŽP UK-PedF Praha : 2009. ISSN: 1802-3061.

Disertační práce K. Jančaříkové

14. ledna 2010 v 12:13 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Z pera K. Jančaříkové
Pro kolegy a studenty nabízím k zapůjčení svou disertařní práci v kopii nebo v pdf podobě.

Kluby alá lesní školky

14. ledna 2010 v 12:07 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Nabídka především ale nejen pro RODIČE
V ČR se začínají velmi rychle vytvářet kluby pro předškolní ěti, které jsou inspirované lesními mateřskými školkami.

Důvody rozmachu vyučování ve venkovním prostředí jsou mnohé. Vyučování ve venkovním prostředím je pro dětský organismu zdravější, posiluje se přirozená imunita, lépe probíhá rekonvalescence po závažných onemocněních, posiluje se nervový systém, probouzí se činnost mozkových buněk, posiluje se tělo, zvyšuje se hodnota hemoglobinu v krvi, zvyšuje se objem plic, stupňuje se plicní ventilace, roste chuť k jídlu, snižuje se tlak v tepnách, napomáhá se činnosti vyměšovací, mohutní systém svalový, prožívá se radost ze života (Štorch, 1926: str. 51). Naopak vnitřní prostory většiny budov jsou rizikové, dochází v nich (bez důkladného větrání) k hromadění radioaktivního radonu, cigaretového kouře, virů, bakterií či spor plísní.
Venkovní prostředí poskytuje dětem nespočitatelné a nenahraditelné penzum možností drobných kontaktů a impulsů, které pozitivně působí na rozvoj osobnostní a na rozvoj environmentální senzitivity. Význam těchto kontaktů, zvlášť v ranném období, potvrzuje (převážně v autobiografiích) celá řada významných osobností. Například šlechtitel Luther Burbank (1849 - 1926) dokázal podle svědectví svých současníků vidět na velkém lánu rostlinu vhodnou pro další šlechtění (Gould, 2005). Tuto schopnost získal právě díky informálnímu vzdělávání (neorganizovaném pobytu v přírodě) v raném dětství. L. Burbank v publikaci Zdokonalování lidské rostliny (Training of the Human Plant) doporučuje rodičům a pedagogům, aby pro děti mladší 10 let nebyla povinná školní docházka a aby "Každé dítě mělo svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech, brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek, hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o
nejlepší zdroj své výchovy. Tím, že se s jednotlivými složkami tohoto světa seznámí, dostane se do styku s vnitřní harmonií přírody. Toto poučení je nenásilné, přirozené a celistvé." (Gould, 2005: str. 418).


Zájemci - podívejte se do rubriky přírodní (lesní) pedagogika.

Podmínky výpůjček

14. ledna 2010 v 11:39 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  K vypůjčení
Vzhledem k tomu, že se mi první vypůjčené materiály nevrátily,

:-(

byla jsem donucena vytvořit podmínky výpůjček.

Materiál bude zapůjčován proti záloze, která bude vysoká stejně jako cena pořízení kopie materiálu.

Při návratu bude tato záloha vrácena.

Zájemcům samozřejmě je umožněno si (nejlépe po předchozí domluvě) materiál odkoupit za cenu pořízení kopie.

Kontakt může probíhat mailem, přes tento web nebo v mých konzultačních hodinách.

DVD s filmem z lesních školek v Německu

14. ledna 2010 v 11:37 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Nabízíme zájemců o lesní / venkovní pedagogiku DVD s filmem z několika lesních školek v Německu. Film je v němčině.

M. Kapuciánová udělala v češtině průvodní manuál, ve kterém jsou vytažené hlavní informace z filmu.

Jak na stromy

14. ledna 2010 v 11:33 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF


Ekologická sekce
České křesťanské akademie

zve na besedu na téma


Právní ochrana stromů v praxi
aneb
Jak úřady i občané mohou působit

v (ne)prospěch stromů


Úvodní slovo přednese

RNDr. JUDr. Jitka Jelínková, PhD.
(Česká inspekce životního prostředí)

úterý 9. února 2010Klášter Emauzy (přízemí)

Praha 2, Vyšehradská 49

Začátek v 17.30 hodin
předpokládaný konec do 19.15 hodin


Česká křesťanská akademie

Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel. 224 917 210
e-mail: jne@centrum.cz
http://www.krestanskaakademie.cz/

Výuka v semestru letním 2010

14. ledna 2010 v 11:32 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Tento předmět mi byl přidělen teprve v procinci 2009. Materiály pro studenty si teprve připravuji.

Výuka od letního semestru

14. ledna 2010 v 11:31 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0502203 Vybrané kapitoly z environmentální výchovy
Tento předmět mi byl přidělen teprve v prosinci 2009. Materiály pro studenty teprve připravuji.

Nově od 2010

14. ledna 2010 v 11:30 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět OK0602195 Environmentální výchova
tento předmět mi byl přidělen teprve v prosinci 2009. Materiály k výuce si teprve připravuji.

Od LS 2010

14. ledna 2010 v 11:29 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Předmět Základy environmentální výchovy
Tento předmět mi byl přidělen teprve v prosinci 2009. Materiály pro studenty teprve připravuji.

Výuka od LS 2010

14. ledna 2010 v 11:28 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D.
Tento předmět mi předělili nově. Zatím k němu teprve připravuji materiály.

Video z lesních školek v Německu

14. ledna 2010 v 11:27 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Přírodní (lesní) pedagogika
Magdaléna Kapuciánová mi poskytla videozáznam z několika lesních školek v Německu + stručný překlad nejdůležitějších informací.

Tento materiál je k dispozici zájmecům o pedagogiku pod širým nebem v Centru EVV za cenu pořízení kopie, popř. poštovného.

Venkovní třída MŠ Semínko

14. ledna 2010 v 11:25 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Přírodní (lesní) pedagogika
Od roku 2006 jsou v provozu dvě třídy soukromého zařízení Mateřská škola Semínko, o.p.s. v Toulcově dvoře.

V Semínku děti tráví jeden den v týdnu celý pod širým nebem (studený oběd si nesou s sebou), ostatní dny hojně využívají členité zahrady, která poskytuje možnost kontaktu se všemi čtyřmi živly, a také areálu Toulcova dvora, ve kterém jsou chována domácí zvířata a je v něm dostatek prostoru ke hře i dalším aktivitám (sázení, pěstování, šplhání).


V roce 2009 bylo Magistrátem hl. m. Prahy podpořeno založení třetí - venkovní - třídy Semínka, která bude v provozu pravděpodobně od září 2010.

Ředitelkou MŠ Semínko je Magdaléna Kapuciánová, která je zároveň studentkou kombinovaného studia na PedF-UK. Téma její diplomové práce je "Lesní školky". Těšíme se !