Říjen 2009

Alma mater

30. října 2009 v 18:28 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  ALMA MATER

Alma mater je nový projekt CEVV podpořený ESF v 1.3.

Jak jeho název napovídá - projekt je zaměřen na podporu učitelů (absolventů) jejich (pravděpodobně) mateřskou fakultou a Univerzitou.


Klíčovým výstupem projektu bude 15 akreditovaných kurzů - deset kurzů zaměřených na nové trendy v EVVO a interdisciplinární projekty a 5 environmenálně zaměřených dvoudenní exkurzí po vybraných lokalitách Středočeského kraje.

První exkurze a kurzy začnou v dubnu 2010, ale již teď se můžete nahlásit do seznamu zájemců o zasílání nabídky projektu.

Ke každému kurzu budou vytvořený v písemné materiály v rozsahu 30 ns. Ty budou jednak vytištěny a jednak vystaveny na webových stránkách projektu, které brzy vzniknou a zde na ně bude brzy odkázáno.

Publikace Vědění a participace

30. října 2009 v 18:03 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Z pera K. Jančaříkové

V publikaci Vědění a participace, jejíž anotaci naleznete níže můžete najít dlouho očekávaný text

K. Jančaříková (2009) Příběh jako zdroj inspirace i povzbuzení : Úvod do environmentální naratologie


Vědění a participace (Dlouhá, J. ed.), 2009

Nakladatel: Karolinum
ISBN: 978-80-246-1656-8
Formát: 228 stran, 21x15cm,
Rok vydání: 2009

Anotace
Jak se vypořádat se současným světem v období přelomových proměn - kdy se člověku v nebývalé míře nabízí nové možnosti, ale současně s tím se ztrácí i dosavadní jistoty, orientační body, hodnoty, o něž se opíral? Co znamenají krize, jež se stávají nevyhnutelnou součástí našich osudů, a souvisí často právě se ztrátou kořenů, ať již kulturních, anebo narušením vztahu k původnímu prostředí přírodnímu? A co potom s takto vykořeněným lidským jedincem, jenž je vystaven nejen změnám ve svém společenském zařazení a funkcích, ale prochází i vnitřní proměnou ovlivňující jeho individuální růst a rozhodování? Na podobné otázky se pokouší hledat odpovědi kniha Vědění a participace a současně chce zmapovat aktuální stav diskusí na tato témata. Činí tak z pohledu osobností českého odborného okruhu (namátkou Erazim Kohák, Jan Sokol, Radim Palouš, ale i autoři mladí a dosud neznámí) a tento dialog vždy směřuje k úvahám o možnostech nápravy současného stavu skrze proměnu člověka, již je možno uskutečnit výchovou dětí. Kam tento vývojový pohyb bude směřovat, jak jej (v dobrém) ovlivňovat z individuálních i společenských pozic (politika). A také jak se na tyto změny připravit ve vzdělání (pedagogika). Předkládaný soubor teoretických úvah i zkušeností vycházející z velmi různorodých diskurzů má ovšem poskytnout pouze první "surovinu" pro přemýšlení o tomto vztahu světa lidského a přírodního. Otevírá nové pohledy a možnosti, jež by se mohly stát mj. plodným podkladem pro tvorbu vzdělávacích programů v oblasti environmentální. Cílem není předložit metodické návody přímo využitelné v učitelské praxi, ale spíše nalézt teoretická východiska tohoto typu vzdělávání, které má mít transformativní povahu a mělo by plnit i novou sociální roli: přivést k jinému typu účasti na světě.

CŽV Vychovatelé

26. října 2009 v 18:42 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Základní informace k předmětu "Základy ekologie a problematiky životního prostředí" - Vychovatelé

ANOTACE
Biotické a abiotické faktory ž.p., koloběhy látek, ekosystém, dominanty a klíčové druhy v ekosytému, ekologická rovnováha, ekologická nika, konkurence, strategie, adaptace na podmínky životního prostředí, disturbance, ekologická sukcese a mez únosnosti životního prostředí. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity, znečištění životního prostředí, změny klimatu, odcizení od přírody. Trvale udržitelný život a rozvoj, vládní a nadvládní strategie a dokumenty. RVP ZV a jak lze průřezové téma EV zařadit do jednotlivých předmětů, resp. oborů (přizpůsobeno složení studentů v konkrétní skupině), historie EV v ČR, metody a inspirace, environmentální senzitivita.

SYLABUS
Předmět je rozdělen na tři logicky navazující celky: 1) základy ekologie, 2) úvod do problematiky životního prostředí a 3) úvod do aplikace těchto znalostí do praxe (přizpůsobeno složení studentů v konkrétní skupině).


Obsah jednotlivých bloků
1) Proč je blok Základy ekologie a problematiky ž.p. zařazen do vzdělávacího programu (Model údolí v lese). Základy ekologie. 2) Historie environmentálního hnutí. 3) Problémy životního prostředí - výběr nejzávažnějších a aktuálních problémů 4) Praktické uplatnění poznatků.

CÍL
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o ekologii, environmentalistice a environmentální výchově pedagogickým pracovníkům (tj. osobám bez aprobace biologie), a to tak, aby se v problematice orientovali natolik, aby mohli zaujmout vlastní postoj ke konkrétnímu problému životního prostředí ve svém okolí.

LITERATURA
JANČAŘÍKOVÁ, K. Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Úvod do předmětu [online]. Enviwiki, [citováno 4. 10. 2009 ]. On-line:
ČINČERA, J. Environmentální výchova : od cílů k prostředkům. 1. vyd. Brno : Paido, 2007. 116s. MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno : Rezekvítek a Lipka, 2000. 205s. MÁCHAL, A. [ed.]. Malý ekologický a environmentální slovníček. Brno : Rezekvítek, 2006. 56s.

LITERATURA ROZŠIŘUJÍCÍ
WILKE, R. J. (ed.) Environmental education : Teacher Resource Handbook : A practical Guide for K ? 12 Environmental Education. Thousand Oaks, California : Corwin press, First Printing, 1993. ISBN 0-8039-6370-X.

Soutěž o cenu děkana 2009 - 18. ročník

11. října 2009 v 16:29 | Mgr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  CEVV UK-PedF
Milí kolegové! Milí studenti! Milé studentky!

I v letošním roce se koná Soutěž o cenu děkana za práci týkající se životního prostředí.

Předpokládaný termín obhajoby a vyhlášení je kolem 15.12. Na tomto místě bude termín uřesněn po dohodě s kolegy-členy komise.

Do poloviny listopadu se můžete do SOUTĚŽE přihlásit, resp. můžete doporučit nějakou práci, a to v kategoriích:


  1. Práce seminární a závěrečná z různých kurzů absolvovaných na UK-PedF Praha
  2. Postery
  3. PowerPointové prezentace
  4. Práce diplomová, bakalářská
  5. Volné téma (hudební skladby, básně, eseje, obrazy, fotografie apod.)
Přihláška je ke stažení zde


Stop sekání trávy

9. října 2009 v 16:30 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Články odborné
Ohledně nesmyslnosti a škodlivosti anglických trávníků hovořím na přednáškách často. Zde je odkaz na webové stránky STOP SEKÁNÍ TRÁVY zřízené na toto téma.

S mým dovolením jsou zde použity některé mé argumenty. Uvidíte pěknou fotodokumentaci nepodařených trávníků. Jen autory nenapadlo spojit sekání trávníků s mnohými nešťastnými úrazy sekačkou dětí i dospělých, které se odehrávají čím dál častěji.