Základy ekologie a environmentalistiky

2. prosince 2017 v 16:17 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy ekologie a environmentalistiky OPBZ0B123C
Úvod do předmětu. Informace o průběhu a zkoušce.
Ekoligie - úvod - Ekosystém až do populace, ekologii populací.

Ekologie jako vědní obor. Etymologie, základní pojmy. Ekosystém a klasifikace ekosystémů, biomy země (tundra, tajga, širokolistý boreální les, step a savana, tropický deštný a tropický sezónní prales, pouště a polopouště, mediterán, zonální x azonální biomy), zoogeografickí oblasti a hranice mezi nimi. Disturbance ekosystému, ekologická sukcese, klimax. Dominantní a klíčové druhy ekosystému. Populace. Areál výskytu. Ekologická pravidla (pravidla pro morfologii teplokevných organismů, např. Allenovo atd.). Ekologická rovnováha. Toky energií v ekosystému, energetická kaskáda. Koloběhy prvků a látek (N, P, S, vody - minimum a maximum, Liebigův zákon minima, eutrofyzace). Konkurence (vnitrodruhová, mezidruhová), potravní řetězec, strategie rostlin a živočichů, alelopathie, invazivní druhy).
 

Základy ekologie a p.ž.p kombinovaní ZS 2017

2. prosince 2017 v 11:49 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT "Základy ekologie a problematiky ž.p."
Prosím nepodceňujte přípravu a zkoušku! Pro její úspěšné složení nestačí přítomnost na přednášce nebo (v případě nepřítomnosti) se podívat se na poznámky od spolužáků.


2.12.2017 sobota
Úvodní informace k předmětu a jeho plnění. Literatura.
Ekologie jako vědní obor. Etymologie, základní pojmy. Ekosystém a klasifikace ekosystémů, biomy země (tundra, tajga, širokolistý boreální les, step a savana, tropický deštný a tropický sezónní prales, pouště a polopouště, mediterán, zonální x azonální biomy), zoogeografickí oblasti a hranice mezi nimi. Disturbance ekosysttému, ekologická sukcese, klimax. Dominantní a klíčové druhy ekosystému. Populace. Areál výskytu. Ekologická nika (euryektní, stonoektní, volná, prázdná, plná, optimální, realizovaná, divergence). Ekologická pravidla (pravidla pro morfologii teplokevných organismů, např. Allenovo atd.). Ekologická rovnováha. Toky energií v ekosystému, energetická kaskáda. Koloběhy prvků a látek (N, P, S, vody - minimum a maximum, Liebigův zákon minima, eutrofyzace). Konkurence (vnitrodruhová, mezidruhová), potravní řetězec, strategie rostlin a živočichů, alelopathie, invazivní druhy).

Problematika: dioxinu - agent orange ve válce ve Vietnamu, DDT, Thalidomidu, glyfosátu, CO2
Problematika řezaných rostlin - růže z okolí jezera Naivasha
Doporučená kniha: Doba jedová (Strunecká, Patočka)5.1.2018 - výuka se nekonala, přišli jen tři studenti
Tématem k domácímu studiu je environmentální a ekologická výchova. Její postavení v RVP (prostudujte). Doporučené očekávané výstupy. Historie EV v ČR, metody EVVO. MRKEV. Pavučina. Střediska EVVO.
Ochrana přírody v České republice. Legislativa. 114. Národní parky. CHKO. Červené knihy. Vztah české a světové ochrany přírody. CITES aj. deklarace.

Více v Sylabu s SISu

Útočiště interiérového člověka

23. listopadu 2017 v 13:31 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde naleznete odkaz na film Útočiště interiérového člověka
 


Film Smrt nese název Glyfosát

10. listopadu 2017 v 13:32 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  Filmy pro EVVO
Zde je možné shlédnout film vysvětlující problematiku Glyfosfátů - Roundup. Přes milion lidí podpepsalo petici, ve které je požadován jeho zákaz.

Více informací odorganizace Greenpeace.

Milá Kateřino,

na konci října se povedlo nastartovat konec glyfosátu v Evropě. Na setkání členských států se podařilo zastavit proces udělení licence pro tento toxický pesticid. Petice, kterou podepsalo přes 1,3 milionu lidí z celé Evropy včetně Vás, už přitom předtím pomohla přesvědčit europoslance, aby hlasovali pro zákaz glyfosátu. Zasadili jsme tak pořádný úder chemickým společnostem typu Monsanto a jejich lobbistům.

Přispějte na kampaň proti glyfosátu.

Chemický gigant Monsanto má i další problémy - zjistilo se, že celé pasáže ze studie EFSA, která tvrdí, že je glyfosát bezpečný, byly totiž opsány z materiálů Monsanta. Horkou půdu pod nohama má i dosluhující ministr zemědělství Marian Jurečka, protože veřejnost si všimla, že zatímco doma v Česku tvrdí, jak by rád glyfosát omezil, v Evropě hlasuje pro prodloužení licence. Dokládá to například díl pořadu A dost! o glyfosátu, na jehož natáčení se podílel kolega Freidinger.

Náš tlak vrcholí. Udělali jsme krok správným směrem, který by mohl vést k budoucnosti nejen bez glyfosátu, ale i ostatních nebezpečných pesticidů. Pomozte nám i nadále bojovat proti toxickým přípravkům v zemědělství i přes odpor České republiky a jejího ministra zemědělství.

Přispějte na kampaň proti glyfosátu.

Lukáš Hrábek
Tiskový mluvčí Greenpeace

https://www.stream.cz/adost/10019667-smrt-nese-jmeno-glyfosat

Základy ekologie a environmentalistiky ZS 2017

15. října 2017 v 13:22 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  PŘEDMĚT Základy ekologie a environmentalistiky OPBZ0B123C
11.12.2017
27.11.2017
Ožehavé problémy životního prostředí. Tři typy klasifikace problémů ž.p. 1) podle zdroje znečištění (z průmyslu, zemědělství, z dopravy atd.), 2) podle toho, co je znečištěno či změněno (znečištění vody, ovzduší, půdy, změny klimatu apod.), 3) podle dopadů na ldiské zdraví (rakovinotvorné látky, hormonální distruptory, apod.)

Bromové zpomalovače hoření, ftaláty, změkčovadla plastů, DDT, dioxiny - agent oragne, těžké kovy, estrogeny jako hormonální distruptory, glyfosáty...

Doporučuji publikaci: Doba jedová.

11.12.2017 Environmentální a ekologická výchova

Osobnosti EV v ČR i ve světě. Střediska ekologické výchovy a jejich nabídka školám. Důvody EVVO. Odcizení od přírody. metody a inspirace, environmentální senzitivita, pobyt v přírodě, zážitková pedagogika. RVP ZV a Doporučené očekávané výstupy. Jak zařazovat EV zařadit do jednotlivých předmětů resp. oborů.

27.11.2017 Organizace a historie ochrany přírody
Environmentalistika a ochrana životního prostředí. Antropogenní vlivy, migrace a přenos druhů, klesání biodiverzity. Znečištění vody, vzduchu, půdy. Změny klimatu. Nemoci z životního prostředí. Potřeba trvale udržitelného života (rozvoje). Vládní a nadvládní strategie a dokumenty ochrany přírody. Organizace ochrany přírody. Historie ochrany přírody.


13.11.2017
Strategie. Adaptace. Mezidruhové vztahy. Životní formy organismů.
30.10.2017
Ekologická rovnováha. Disturbance. Sukcese. Homeostáze. Autoregulační mechanismy. Rezistence. Rezilience. Překmit. Typy modelování ekosystémů a jejich odolnosti vůči stresu podle I. Míchala. Efekt motýlích křídel (povídka R. Bradburyho Zahřmělo).
Ekologická nika. Euryektní, stenoektní. Nároky na ... teplotu, světlo, živiny....
Konkurence. Vnitrodruhová (vychytávky, když mladí jedinci mají jiné nároky). Mezidruhová. Rozrůznění areálů (tygr a lev). Vymírání druhu slabšího (velbloud a adax).
Příběh "Laviny v alpách".


16.10.2017
Úvodní informace k předmětu. Základní terminologie. Ekologie - vznik, podobory (etologie, environmenetalistika, fyziologie rostlin). Autekologie, synekologie.
Ekosystém. Vymezení ekosystému vůči přírodě. Dělení (klasifikace) ekosystémů. Vodní x suchozemské. Biomy země (tundra, tajga, širokolistý opadavý les, tvrdolistý les a křoviny mediteránního typu, tropický deštný prales, tropický sezónní prales, step a savana, pouště). Zoogeografické oblasti a jejich hranice, Wallaceova linie. Fytocenologická klasifikace České republiky (Moravec, 1983). Dominanta ekosystému. Klíčový druh ekosystému. Klimax. Produktivita ekosystémů podle Oduma (1977). Přirozený x umělý ekosystém (louka, rybník).
Více informací např. na Enviwiki.

Literatura a vzdělávací pořady on-line

9. října 2017 v 10:13 | PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. |  On-line studium - podklady
Vážení studenti, rozhodla jsem se Vám připravit rozcestník publiakcí dostupných on-line, které jsou doporučené nebo doporučované k předmětům, které vyučují. Prosím řádně citujte. Do Vašich vlastních prací nekopírujte velké celky, ale vyhodnoťte informace od více autorů a napište svůj text vlastními slovy.

Frouz, J. Moldan, B. (ed) Příležitosti a výzvy environmentálního výzkumu (zdrama k dispozici jen náhled knihy)
Krajhanzl, J. Děti a příroda
Machar I. a kol. Ochrana přírody a krajiny v České republice II. díl (zde je od str. 756 kapitola Environmentální výchova a vzdělávání v České republice)

Strejčková, E. Děti pro pětihory.
Strejčková, E. (ed.) Děti, aby byly a žily.
Strejčková, E. - Odkaz Emilie Strejčkové (Petáková, Bauerová)

Časopisy:


Odkaz na vzdělávací pořady

Kam dál